biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXIII/174/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wyprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21 poz. 113 z póź.zm.) w związku z art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt.1, art. 418 § 1 i art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U Nr 21 poz. 112 z póź.zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na 15 ( piętnaście ) okręgów wyborczych, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. 

 

Załącznik