Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przyjęcie zmian do zasad realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”

Przyjęcie zmian do zasad realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”

UCHWAŁA Nr XXIII/183/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 29 października 2012r.

w sprawie przyjęcia zmian do zasad realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§1
1. Wyraża się zgodę na modyfikację pierwotnych założeń projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”, realizowanego przez Beneficjenta – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w części opisanej w Rozdziale 5 – Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia oraz w Rozdziale 10 – Analiza finansowa w „Studium Wykonalności; sierpień 2008r.” ww. projektu.
2. Modyfikacja założeń projektu, o której mowa w ust. 1, polega na zmianie zasad eksploatacji majątku, wytworzonego przez Beneficjenta w ramach projektu, o którym mowa w ust.1, w części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. Po modyfikacji pierwotnych założeń projektu, eksploatację tej części sieci kanalizacji sanitarnej, zamiast Beneficjenta, prowadziła będzie jednostka organizacyjna Gminy Iwonicz-Zdrój -Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.
3. Gmina Iwonicz-Zdrój zawrze z Gminą Krosno porozumienie, w którym określi zasady związane z eksploatacją części sieci kanalizacji sanitarnej wymienionej w ust.2.
4. Szczegółowy opis zmian rozwiązań instytucjonalnych, prawnych i finansowych związanych z modyfikacją założeń projektu, o którym mowa w ust.1, zawiera dokument pod nazwą „Aktualizacja Studium Wykonalności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna- I etap; czerwiec 2012r.”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.