Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Uchwalenie Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XXIII/173/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. 2012, poz.651 z późn. zm)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Dla Gminy Iwonicz-Zdrój, posiadającej status uzdrowiska uchwala się Statut Uzdrowiska, obowiązujący w granicach administracyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/173/2012 
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
z dnia 29 października 2012 r. 

STATUT UZDROWISKA IWONICZ-ZDRÓJ 
§ 1. Dla Uzdrowiska Iwonicz- Zdrój ustanawia się niniejszy Statut Uzdrowiska obowiązujący w granicach administracyjnych Gminy Iwonicz-Zdrój, w powiecie krośnieńskim w województwie podkarpackim, zwany dalej statutem. 
§ 2. Na obszarze Uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej: 
1. strefę „A” ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 155 ha, posiadającą 
89 % powierzchni terenów zielonych, w granicach wyznaczonych następującymi punktami: 
pkt. wyjściowy : A 1 
Od wschodu : od północno-wschodniego narożnika działki Nr 602 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy tej działki, następnie granicami działek Nr 641,645,646,647,648,649 dochodzi do działki Nr 650.Dalej skręca na wschód i granicą działki Nr 650 dochodzi do styku granic trzech działek Nr : 650, 651 i 652/2. Dalej skręca na południe i granicą działki Nr 650 dobiega do działki Nr 666. Następnie skręca na zachód i biegnie granicą działki Nr 650 dochodząc do granicy działek nr: 650, 666 i 670. Dalej skręca na południe i granicami działek Nr 670, 668 (przecinając drogę działka Nr 717) biegnie granicami działek: Nr 732, 767/5, przecina drogę Nr 800 biegnie granicą działki Nr 817 i dochodzi do działki Nr 830/1. Następnie skręca na wschód i granicą działki Nr 830/1, dochodzi do narożnika działek Nr 830/1, 815 i 830/2. 
Dalej skręca na południe granicą działki Nr 830/1 dochodzi do działki Nr 840 tj. ulicy Księdza Jana Rąba. Następnie przecina tę ulice i biegnie w kierunku południowym wzdłuż tej ulicy do działki Nr 1308. Następnie granicą tej działki dobiega do działki Nr 1303-/drogi/,następnie skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuż tej działki dochodząc do działki Nr 839, skręca na południowy wschód przecinając drogę /działka Nr 1303/ dochodzi do działki Nr 1298. Dalej granicą tej działki biegnie do granicy działek Nr 1254/1 i Nr 1329/19, dalej skręcając na południowy-zachód wzdłuż potoku dochodzi do granic działek Nr 1254/1 i Nr 1329/20. Następnie biegnie na południe i wzdłuż granicy działki Nr 1329/20 dochodzi do działki Nr 1276. 
Od południa pkt. A 2 : od narożnika działek Nr 1276 i Nr 1329/20 skręcając na zachód biegnie drogą leśną znajdującą się na działce Nr 1329/20 dobiegając do narożnika działek Nr 1281/1 i 1329/20. Następnie skręca na północny-zachód po granicy działki Nr 1281/1 i 1281/2 dochodzi do granicy działki Nr 1263. Dalej biegnie południową granica tej działki dochodząc do mostu na rzece. 
Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki Nr 1287/2, Nr 1328/3, Nr 1288/2 dochodzi do styku granic działek Nr 1288/2, Nr 1329/40, Nr 1288/1.Dalej od narożnika tych działek skręca na zachód i granicą działki Nr 1329/57 dochodzi do granicy działki Nr 1329/55 i Nr 1329/32.Następnie skręca na południowy –zachód i dochodzi do granicy działek Nr 1329/32 i Nr 1329/46. 
Od zachodu pkt. A 3 :Od narożnika działek Nr 1329/32 i Nr 1329/46 biegnie na północ po granicy działki Nr 1329/32 do granicy z działką Nr 1329/61. Następnie granicą działki Nr 1329/61 dochodzi do granicy z działką Nr 530. Następnie skręca na wschód dochodząc do granicy działki Nr 531. Dalej skręca na północ i granicami działek Nr: 531,532,533,524 dochodzi do granicy działki Nr 524 z działką Nr 518. 
Od północy: pkt. A 4 :Od narożnika działek Nr 518 i Nr 524 skręca na wschód i granicami działek Nr 524, 523, 618, 616, 614, 613, 609, 608, 606, 605, 604, 603, 602,dochodzi do punktu wyjściowego A1. 
2. strefę „B” ochrony uzdrowiskowej – o powierzchni 434 ha dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi 90 %, obejmuje obszar przyległy do strefy „A” –stanowiący otulinę dla tego obszaru, stanowiąc jednocześnie teren zabudowy usługowej, turystycznej i mieszkaniowej. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej przebiega w granicach administracyjnych miasta Iwonicz-Zdrój. 
3. strefę „C” ochrony uzdrowiskowej – o pow. 3961 ha stanowi granicę Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój dla której wyliczony teren biologicznie czynny wynosi 85 % powierzchni. 
Granica strefy „C” ochrony Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój przebiega po granicach administracyjnych gminy. Strefa „C” przyległa do strefy „B” i stanowiącą jej otoczenie, obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. 
§ 3. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się szczegółowe czynności zabronione w poszczególnych strefach ochronnych: 
1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) : 
a) zakładów przemysłowych, 
b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
c) garaży wolno stojących, 
d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2, 
e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, 
f) autostrad i dróg ekspresowych, 
g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10, 
h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy „B”, 
i) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych, 
j) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych; 
2)  uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału; 
3)  uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych; 
4)  prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę; 
5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, 1054 z późn. zm.) ; 
6)  trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r. Nr 133, poz. 921, z poźn. zm.) 
7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych; 
8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 z poźn. zm.), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych; 
9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze; 
10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych; 
11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych; 
12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.”. 
2.  W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się: 
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: 
a) stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 
b) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oddziałujących na strefę „A” ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych – charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych – dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), 
c)  parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych; 
2) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu; 
3) budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, d oraz pkt 2, 9, 11 i 12. 
3. W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 9, 11 i 12 oraz w ust. 2 pkt 2. 
§ 4. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek: 
1) w strefie „A” gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej, niż 65 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna się kształtować nie mniej niż 0,25 ha, 
2) w strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej, niż 50 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,05 – 0,10 ha , 
3) w strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 45 % dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych działek : 
a)  siedliskowych  0,15 ha, 
b)  rekreacyjnych  0,05 ha, 
c)  pensjonatowych 0,15 ha, 
d)  usługowych wg potrzeb. 
§ 5. Mając na celu ochronę funkcji leczniczej w uzdrowisku oraz zachowanie ściśle uzdrowiskowego charakteru strefy „A” uzdrowiska określa się następujące formy i miejsca lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych: 
1. Dopuszcza się rozmieszczenie w strefie „A” uzdrowiska znaków i szyldów na budynkach mieszczących działalność, której te znaki lub szyldy dotyczą, na bramie wejściowej lub w obrębie działki będącej miejscem tej działalności. 
2. Dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej znaków, tablic i zwiastunów stanowiących informację turystyczną. 
3. Właściciel tablic, szyldów i urządzeń reklamowych o których mowa w pkt. 1 i 2 zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd tych tablic, ich odnawianie i bezpieczeństwo ich posadowienia. 
§ 6. 1. W strefie „A” uzdrowiska w obrębie ciągów komunikacyjnych (chodników, ulic i dróg publicznych) nie dopuszcza się prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego z zastrzeżeniem pkt. 2. 
2. Punkty sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze mogą być prowadzone w strefie „A” w miejscach wyznaczonych przez gminę, również w obrębie ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem, że nie zakłócają ruchu pieszych i pojazdów. 
§ 7. Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze. 
 

„Klimkówka 27” 

1,31 % woda wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowej, jodkowej, kwasowęglowej, 

„ Iwonicz II” 

0, 53 % woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, kwasowęglowej, 

„Elin 7” 

0,62% woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, kwasowęglowej, 

„Lubatówka 12” 

1,95% woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, kwasowęglowej, hipotermalnej 

„Lubatówka 14” 

1,88 % woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, 

„Zofia 6” 

1,21 % woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, kwasowęglowej, 

„Emma” 

0,53 % wodachlorkowo-wodorowęglanowo-sodowej, jodkowej, 
§ 8. W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych: 
1) choroby ortopedyczno – urazowe, 
2) choroby układu nerwowego, 
3) choroby reumatologiczne, 
4) choroby układu trawienia, 
5) choroby górnych dróg oddechowych, 
6) otyłość, 
7) osteoporoza 
8) choroby kobiece, 
9) choroby skóry, 
§ 9. 1. Załącznikami tekstowymi do statutu są : 
1) Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego – załącznik nr 1 
2) Wykaz pomników przyrody na obszarze Uzdrowiska – załącznik nr 2. 
§ 10. 1. Załącznikami graficznymi do statutu są: 
1) mapa strefy „A” z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali 1: 5000 – załącznik nr 3, 
2) mapa strefy „B” w skali 1:10000 – załącznik nr 4, 
3) mapa strefy „C” wraz z granicami obszaru „A” i „B” w skali 1:25000 – załącznik nr 5, 
4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:25000 – załącznik nr 6. 
§ 11. Nieprzestrzeganie zasad określonych niniejszym statutem podlega odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 
Załącznik Nr 1 

do Statutu Uzdrowiska 
Iwonicz-Zdrój. 

Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 
1.  Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. 

Szpital Uzdrowiskowy: 
„Excelsior” Uzdrowiska Iwonicz S.A 
Sanatoria Uzdrowiskowe: 
1)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Biały Orzeł” Uzdrowiska Iwonicz S.A, 
2)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Jodłą „ Uzdrowiska Iwonicz S.A, 
3)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Stare Łazienki” Uzdrowiska Iwonicz S.A, 
4)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Ustronie” Uzdrowiska Iwonicz S.A, 
5)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil – Ziemowit”, 
6)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Wisła -Margot”, 
7)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Centrum Promocji Zdrowia Sanvit”, 
8)  Sanatorium Uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji Rolników „KRUS”, 
9)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Górnik” 
10)  Sanatorium Uzdrowiskowe „Piast” 
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy Uzdrowiska Iwonicz S.A. 
Przychodnia Uzdrowiskowa Uzdrowiska Iwonicz S.A. 

2.  Wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 
1. Pijalnia wód mineralnych znajduje się w centrum uzdrowiska. Stylizowana jest na oranżerię 
z bogatą listwową dekoracją geometryczną, nawiązującą stylem do elementów klasycyzmu w wydaniu ogrodowym. Pacjentom podaje się kilka miejscowych wód, które działają przeciw zapalnie i osłaniająco na przewód pokarmowy, drogi moczowe i drogi oddechowe. 
2. Stary zabytkowy Park Zdrojowy (Strefa Ochrony Krajobrazu Kulturowego) znajduje się w centrum strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, zajmuje 10 ha. Nowy Park Zdrojowy wyodrębniono z kompleksu leśnego, zajmuje powierzchnię 236 ha. 
3. Ścieżki ruchowe – wytyczone na czterech wzgórzach otaczających Iwonicz-Zdrój porośniętych lasami mieszanymi o łącznej długości 8200 m. 
4. Baseny rehabilitacyjne: 
– w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Uzdrowiska Iwonicz SA”, 
– w Sanatorium „Stomil-Ziemowit” 
– w Sanatorium „Sanvit” 
– w Sanatorium Centrum Rehabilitacji Rolników „KRUS” 

Załącznik Nr 2 
do Statutu Uzdrowiska 
Iwonicz-Zdrój 
Wykaz pomników przyrody na obszarze Uzdrowiska: 
I. Pomniki przyrody żywej: 
1.  Dąb o obwodzie pnia 370 cm, wiek ok. 400 lat, wysokość 22 m. Rośnie na działce nr 5312/1 w miejscowości Lubatowa obok budynku „Stara Szkoła”. Wpisany do wykazu pomników przyrody w 1953 roku. 
2.  Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 330 cm, wiek ok. 250 lat, wysokość 20  m. Rośnie na działce nr 1304 w miejscowości Iwonicz-Zdrój przy Placu Oczki. Wpisany do wykazu pomników przyrody w 1970 roku. 
3. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 630 cm, wiek ok. 300 lat, wysokość 26 m. Rośnie na działce nr 96 w miejscowości Iwonicz nad Potokiem Iwonka obok Murowanego Mostu. Wpisany do wykazu pomników przyrody w 1978 roku. 
4. Lipa dwupniowa o obwodach pni 385, 330cm wiek ok. 250 lat, wysokość 24 m. Rośnie na działce nr 1870 w miejscowości Lubatówka koło stadionu w parku podworskim. Wpisana do wykazu pomników przyrody w 1980 roku. 
5. Klon-jawor o obwodzie pnia 265cm, wiek ok. 120 lat, wysokość 18 m. Rośnie w miejscowości Iwonicz obok Szkoły Podstawowej. Wpisany do wykazu zabytków przyrody w 1980r. 
6. Miłorząb dwuklapowy o obwodzie pnia 150 cm, wiek ok. 100 lat, wysokość 18 m. Rośnie na działce nr 1306 w miejscowości Iwonicz–Zdrój przy Al. Naftowej. Wpisany do wykazu pomników przyrody w 1983 roku. 
7. Jodły – szt. 8 o obwodach pni od 212 do 277 cm, wiek od 130 do 160 lat, wysokości od 28 do 38 m. Wszystkie drzewa rosną w miejscowości Iwonicz-Zdrój w kompleksie leśnym należącym do Lasów Państwowych w oddziałach leśnych 179a 1 szt., 180b 1 szt., 182 f 2 szt., 183b 2 szt., 184a 2 szt. Wpisane do wykazu pomników przyrody w 1971 roku. 
II. Pomnik przyrody nieożywionej: 
Źródło pn. „Bełkotka” w Iwoniczu-Zdroju przy Al. Wincentego Pola – teren Lasów Państwowych, oddział 182. Wpisany do wykazu pomników przyrody w 1966r. 

Załączniki