Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej

Uchwała Nr XXII/160/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie działki Nr 5507/1 o pow. 0.00 63 ha położonej w Lubatowej wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, będącej własnością osób fizycznych dla celów budowy przepompowni ścieków obsługującej kanalizację sanitarną w miejscowości Lubatowa. 
§ 2. Zakres nabycia działki określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Nabycie działki, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.