Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXII/163/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami) 
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie działek położonych w Iwoniczu: Nr 2330/8 o pow. 0.0048 ha, Nr 2330/10 o pow. 0.0085 ha, Nr 2330/12 o pow. 0.0011 ha, Nr 2330/14 o pow. 0.0082 ha, Nr 2330/16 o pow. 0.0052 ha, Nr 2331/1 o pow. 0.0063,Nr 2329/2 o pow. 0.0289 ha stanowiących własność osób fizycznych pod drogę dojazdową. 
§ 2. Zakres nabycia działek określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Nabycie działek, o których mowa w § 1 nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.