biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki

Uchwała Nr XXII/166/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651, ze zm.) 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31 grudnia 2015 roku części działki Nr 5312/1 o pow. 100 m2 położonej w Lubatowej stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności wpisane jest w księdze wieczystej Nr 62210 – z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu
na wydzierżawienie części działki o której mowa w ust.1. 
§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wydzierżawienie części działki o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.