biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie działki rolnej

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie działki rolnej

Uchwała Nr XXII/168/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki rolnej. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz.651,ze zmianami) 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 30 września 2015 roku działki Nr 1385 o pow. 0.85 ha położonej w Iwoniczu stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności wpisane jest w księdze wieczystej Nr 64385 z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działki o której mowa w ust.1. 
§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wydzierżawienie działki o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia