Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 5 lat.

Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 5 lat.

Uchwała Nr XXII/165/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 5 lat. 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 4,2m2 położonego w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju przy Placu Dietla 2, zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1320/7, dla której założona jest księga wieczysta KS1K/00099289/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Iwonicz-Zdrój. 
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego określonego w § 1. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.