biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOkreślenie zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej

Określenie zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 111/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz § 20 Statutu Gminy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr X/85/03 z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r Nr 64, poz. 1282 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się od wnioskodawcy opłatę w następującej wysokości:

a. kserokopia 1 strony formatu A4 – 0,30 zł za stronę,
b. kserokopia 1 strony formatu A3 – 0,60 zł za stronę,
c. przeniesienie informacji z wersji papierowej do wersji elektronicznej (skanowanie dokumentów) 0,03 zł za stronę,
d. przeniesienie informacji elektronicznej na płytę CD/DVD, będącą własnością urzędu 1,00 zł
e. przesłanie informacji pocztą – wg wysokości opłaty pocztowej stanowiącej koszt nadania listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§2
Opłaty, o których mowa z § 1 wpłacane są na konto Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Miejsce Piastowe, Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001 lub w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.