Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyProcedury dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Procedury dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 112/2012
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie procedur dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz §20 Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr X/85/03 z dnia 10 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r Nr 64, poz. 1282 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Informacje publiczne są udostępniane przez Sekretarza Gminy Iwonicz-Zdrój.
§2
Nie podlegają udostępnieniu:
dane objęte ochroną przewidzianą w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o innych tajemnicach ustawowo chronionych, w zakresie i na zasadach określonych w tych przepisach,
dane, których udostępnienie naruszałoby prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba, że osoba fizyczna lub przedsiębiorca zrzekł się przysługującego mu prawa, albo informacje dotyczą osób pełniących funkcje publiczne i mają związek z pełnieniem tych funkcji,
projekty dokumentów i umów.
§3
1. Informacje publiczne są udostępniane w szczególności poprzez umożliwienie wglądu do dokumentów będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2. Zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami odbywa się w obecności pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca zażąda dostępu do informacji w innej formie niż określona w ust.1, dla właściwego załatwienia sprawy winien złożyć na piśmie wniosek, w którym określi zakres i formę. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4
1. Po wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju osoba wymieniona w §1 kieruje do właściwego Dyrektora Wydziału, aby wyznaczył spośród podległych sobie pracowników osobę odpowiedzialną za przygotowanie oraz zweryfikowanie materiału (informacji), który będzie podlegać udostępnieniu. Potwierdzeniem przygotowania i zweryfikowania materiału przez pracownika Urzędu Gminy, w zakresie możliwości jego udostępnienia zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, będzie jego czytelny podpis wraz z datą, złożony na wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz podanie ilości kart mogących zostać udostępnionych. Dyrektorzy Wydziałów mają obowiązek obok podpisu podległego sobie pracownika nanieść odręczną parafkę, jako akceptację udostępnienia informacji publicznych.
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, przygotowanej i zaparafowanej przez osoby, o których mowa w ust. 1
3. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój może upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę lub zespół osób do realizacji konkretnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
§5
1. Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój lub osoba przez niego upoważniona powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. Informacje udostępnia się w sposób i w formie określonej we wniosku,
4. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny oraz możliwe sposoby i formy jej udostępnienia.
5. Jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, nie złoży wniosku w sprawie udostępnienia informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój lub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
§6
1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Gminy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, zgodnie z wykazem pobieranych opłat stosowanych przy udostępnianiu informacji publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za udostępnienie informacji publicznej.
3. Wnioskodawcę, który zwróci się o udostępnienie informacji w sposób wymagający poniesienia dodatkowych kosztów, należy poinformować w ciągu 14 dni o wysokości opłaty związanej z kosztami wynikającymi ze sposobu udzielenia informacji. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
§7
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej składane są w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2. Na potrzeby ewidencji wniosków tworzy się rejestr wniosków o udostępnienie informacji, który prowadzi Sekretarz.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy kierować się postanowieniami ustawy o dostępie do informacji publicznej.
§9
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania, rozpatruje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik