biuletynStudium GminyStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 października 2012 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 października 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/172/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 – ze zm./, w związku z art. 11 pkt 12 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity z 2012 r. poz. 647/ w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXIX/332/10 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Uchwala się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, określające uwarunkowania oraz kierunki i politykę przestrzenną Gminy zawartą w tekście oraz na mapach „Studium”. 
2. Studium sporządzono dla obszaru Gminy w granicach administracyjnych. 
§ 2. Integralną częścią uchwały są: 
1. Załącznik nr 1 – Uwarunkowania, na które składają się: 
1) „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – Uwarunkowania rozwoju” – część I, 
2) Załącznik rysunkowy nr 1 „Uwarunkowania rozwoju – istniejący stan zagospodarowania” w skali 1:10000, 
3) Załącznik rysunkowy nr 2 „Uwarunkowania rozwoju – Analiza stanu własności i władania, analiza złożonych wniosków do studium w ramach procedury sporządzenia studium” w skali 1:10000, 
4) Załącznik rysunkowy nr 3 „Infrastruktura techniczna i komunikacyjna na obszarze gminy – stan istniejący” w skali 1:10000, 
5) Załącznik rysunkowy nr 4 „Analiza formalno-prawna stanu zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące i będące w trakcie opracowywania miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z lat 2007-2009 oraz pozwolenia na budowę z lat 2007-2010 /stan na dzień 31.V.2010r./)” w skali 1:10000, 
6) Załącznik rysunkowy nr 5 „Uwarunkowania rozwoju – obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych” w skali 1:10000; 
2. Załącznik nr 2 – Kierunki i polityka przestrzenna, na które składają się: 
1) „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój – Kierunki rozwoju” – część II, 
2) Załącznik rysunkowy nr 2A „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 10000; 
3. Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 
§ 5. Ttraci moc Uchwała Nr XL /336/ 2002 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 8 października 2002 r.  w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz- Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załączniki opisowe i graficzne – 160 MB