Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIII/2012 z dnia 29 października 2012r.

Protokół Nr XXIII/2012 z dnia 29 października 2012r.

Protokół Nr XXIII/ 2012

Z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 29 października 2012r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pawła Pernala Burmistrza i Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Dyrektorów wydziałów Urzędu Gminy Panie Marię Rajchel, Dorotę Kilar i Pana Roberta Niemczyka, Panią Przedstawicielkę Instytutu Planowania Przestrzennego z Warszawy, Kierownika Posterunku w Iwoniczu-Zdroju Pana Waldemara Kołodko, Pana Józefa Zych pracownika z ZGK, Radnych powiatu Panów Józefa Turka i Marka Bliżyckiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego oraz mieszkańców Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołu Nr XXII z sesji Rady Miejskiej,
4. Podejmowanie uchwał :
1) uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
2) uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz – Zdrój,
3) podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze,
4) opłaty uzdrowiskowej,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
7) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.
8) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
9) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
10) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
11) zmiany WPF Gminy Iwonicz-Zdrój.
12) przyjęcia zmian do zasad realizacji wspólnego projektu pod nazwą ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap.”

5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15 , jako pkt 4.1).
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 14, przeciw 1.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Brał udział w spotkaniu: dla Samorządowców oraz organizacji pozarządowych organizowanym przez Gminę Iwonicz – Zdrój. Uczestniczył w Międzynarodowym Spotkaniu Integracyjnym, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu.
Wspólnie ze Skarbnikiem Gminy uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, pn. „Wybrane zagadnienia dotyczące budżetu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na 2013 rok”. W spotkaniu, organizowanym w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Gminy Iwonicz – Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Burmistrz Uczestniczył wraz z pracownikami Wydz. Zarządzania Urzędu Gminy w szkoleniu pt. „Jakość, rozwój, efektywność, wyzwania menedżerów ds. oświaty w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”, które odbyło się w Kazimierzu Dolnym.
Następnie Burmistrz uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. Brał udział w obchodach 85-lecia Gminnej Orkiestry Dętej w Iwoniczu i pożegnaniu długoletniego kapelmistrza Orkiestry Pana Bolesława Pudłowskiego oraz w posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju. Przedstawił realizację wniosków z XXII sesji Rady Miejskiej. Informacje te, stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
– Protokół Nr XXII z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 października 2012r został przyjęty
w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w którym proponuje się przekazanie dotacji na wyodrębniony fundusz wsparcie Policji przy Komendzie Wojewódzkiej w Rzeszowie w wysokości 10 000 zł. Środki te zgodnie z umową mają być przeznaczone na remont pomieszczeń Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o ww kwotę proponuje się w dziale 801 Oświata i Wychowanie- pozostała działalność. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Pan Kazimierz Szajna, Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak, Pan Stanisław Krukar, Pan Burmistrz Paweł Pernal, Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy oraz Pan Waldemar Kołodko Kierownik Posterunku w Iwoniczu. Pan Szajna Kazimierz zaproponował by kwota 10 000 zł zabrana z działu oświata na fundusz wsparcia Policji, wróciła z powrotem w najbliższym czasie do działu oświata. Przewodniczący poddał wniosek Pana Szajny pod głosowanie. Wniosek przyjęto w głosowaniu; głosujących 15, 9 za, wstrzy. się 6. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących:15, 9 za, przeciw 6.
Pan Kierownik posterunku przedstawił sytuację finansową Policji oraz przebieg remontu posterunku w Iwoniczu-Zdroju, podziękował Radzie Miejskiej za przyznaną pomoc finansową na remont budynku.
2) uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani z Instytutu Gospodarki Przestrzennej w Warszawie przedstawiła procedurę w zakresie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój. Następnie Przewodniczący Rady kolejno przedstawił zgłoszone uwagi do studium wraz z uzasadnieniem. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał uwagi pod głosowanie, kto jest za ich odrzuceniem.
– Uwaga 1) Wykreślenia z terenu działki w Iwoniczu oznaczenia „specjalnej strefy ochrony gruntów rolnych” oraz wszelkiego ograniczenia przeznaczenia i dysponowania tym gruntem, także na cele inwestycyjne i budowlane. Uwaga bezzasadna –ponieważ: Studium nie zawiera w swoich oznaczeniach „specjalnej strefy ochrony gruntów rolnych”;
Na rysunku studium pokazano – oznaczenie gleb chronionych I-III klasy bonitacyjnej, które podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 nr 121 poz. 1266);
Studium nie ogranicza prawa właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością. Uwaga została odrzucona w głosowaniu (15 za), jako uwaga bezzasadna.
– Uwaga 2) Przekształcenie terenu w Iwoniczu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Uwaga dotycząca braku zaplanowania przejazdu/ przejazdów przez projektowaną drogę tzw. obwodnicę dla wsi Iwonicz (wariant I i II). Uwagi nieuwzględnione ponieważ: – zmiana zagospodarowania pozostałej części terenu będzie możliwa po wykorzystaniu zaprojektowanego terenu przeznaczonego w studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową przy kolejnej zmianie studium. Całkowita ilość terenów wskazanych już do zabudowy na terenie miasta i gminy Iwonicz-Zdrój pozwala zgodnie z szacunkiem na zamieszkanie na tym terenie ok. 11 tys. osób, co ma swój wpływ na obciążenia związane z budżetem gminy Iwonicz-Zdrój;
Kolejną działkę pozostawiono jako rolną – nie wniesiono uwagi co do zmiany przeznaczenia terenu;– realizacja drogi tzw. obwodnicy wsi Iwonicz nie leży w kompetencji Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój. Instytucją właściwą do realizacji tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Planowana lokalizacja węzłów, zjazdów, wiaduktów, przejść dla zwierząt itp. wskazane zostaną na etapie realizacji przedsięwzięcia. Uwagi w głosowaniu 15 za zostały odrzucone jako uwagi nieuwzględnione w studium.

-Uwaga 3) Przekształcenie terenu w Iwoniczu pod: 1. tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 2. przeznaczenie powyższego terenu także na cele tereny zabudowy usług turystyki. Uwaga w głosowaniu 15 za została odrzucona jako uwaga nieuwzględniona w studium w związku z morfologią terenu.
– Uwaga 4) 1.Wycofanie i nie wyrażenie zgody na wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu złożonego podpisu w dniu przeprowadzonej dyskusji publicznej niż tylko jako potwierdzenie obecności; 2. Wycofanie i anulowanie podpisu i zgody na przebudowę nowej linii gazowniczej przez dz. ew. w Lubatówce. 3. Nie wyrażenie zgody na realizację wszelkich inwestycji na wszystkich nieruchomościach ich właścicieli położonych w Lubatówce w gminie Iwonicz-Zdrój. Uwaga bezzasadna w punkcie 1, 2 i 3 ze względu na to, że nie zawiera treści wskazanej do zmiany. Ponadto w zakresie punktu 3 – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest projektem budowlanym, a jedynie polityką przestrzenną dotyczącą przyszłego zagospodarowania terenu. Dlatego też realizacja jakichkolwiek inwestycji nie może odbywać się bez zgody ich właścicieli. Uwaga została w głosowaniu 15 za odrzucona.
– Uwaga 5) 1. W studium pominięto obowiązujący mpzp. „Farma Wiatrowa” w miejscowości Iwonicz i nie uwzględniono uwarunkowań wynikających z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 2. Uwaga dotycząca możliwości zbliżenia zabudowy mieszkaniowej do działek zlokalizowanych na terenie obowiązującego mpzp. „Farma wiatrowa” w miejscowości Iwonicz, co stoi w sprzeczności z tymże planem. Uwaga nieuwzględniona. Gmina przewiduje zmianę polityki przestrzennej w zakresie realizowania siłowni wiatrowych na terenach obowiązującego mpzp. „Farma wiatrowa” w miejscowości Iwonicz (uchwała nr X/73/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30.10.2007r. Stanowisko gminy jest podyktowane nowelizacją Ustawy dnia 4 marca 2011 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Uwagi nieuwzględnione: w głosowaniu 15 za zostały odrzucone.
– Uwaga 6) 1. Prośba o wyjaśnienie przyczyn zmiany treści projektu Studium i nie uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Spółkę pismami w dniach 22.09. 2010 r. i 26.05.2011 r. 2. Przypomnienie, że wszystkie wnioski Spółki zostały w całości uwzględnione w wersji projektu Studium wyłożonym w dniu 25.05. 2011 r. Uwaga nieuwzględniona :Gmina przewiduje zmianę polityki przestrzennej w zakresie realizowania siłowni wiatrowych. Stanowisko gminy jest podyktowane nowelizacją Ustawy dnia 4 marca 2011 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
Wyłożenie do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nastąpiło w dniach od 21.06.2012 r. do 02.08.2012 r. W dniu 25.05. 2011 r. dokument miał charakter projektu przed uzgodnieniami i opiniami instytucji. Uwagi nieuwzględnione: w głosowaniu 15 za zostały odrzucone.
– Uwaga 7) 1. Wprowadzić z zapisach Studium uregulowania porządkujące zagadnienie nieprawidłowości i samowoli w realizacji ogrodzeń obiektów zlokalizowanych w strefie „B” uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez wprowadzenie zakazu stosowania ogrodzeń typu przemysłowego jak: prefabrykaty betonowe, siatki leśne na palach itp. Jako kolidujące z krajobrazem lub z walorami użytkowymi istniejącego zagospodarowania sąsiedzkiego. Wydzielenie terenów działek powinno podlegać takim samym rygorom jak w strefie „A” z wyłączeniem zakazu stosowania ogrodzeń wszelkiego typu i dopuszczenie ogrodzeń spełniających w/w zastrzeżenia. Uwaga bezzasadna 1. W projekcie studium istniały już na etapie wyłożenia zapisy mówiące o: zakazie stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych i betonowych oraz z płyt blaszanych i odpadów metalowych – str. 12 część II „Kierunki Rozwoju” (tekst). Uwaga bezzasadna została odrzucona w głosowaniu 15 za.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, Komisja Uzdrowiskowa i Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uchwała w głosowaniu, głosujących 15, za 15 została podjęta.
Pan Krzysztof Józefowicz zgłosił wniosek o przystąpieniu do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3) uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz – Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej i Pan Kazimierz Kuziemka odczytali pozytywną opinię do projektu uchwały. Zgłoszono poprawkę dot. jodły 8 szt. jako pomniki przyrody. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

4) podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z podziałem na okręgi wyborcze jednomandatowe w Gminie. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały. W sprawie okręgów głos zabrali Pani Dorota Świstak, Pan Józef Turek, Pani Sekretarz Anna Malik-Borowska udzieliła wyjaśnień zgodnie z kodeksem wyborczym w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze i użytej terminologii „do końca” dotyczącej określenia numerów domów w danym okręgu wyborczym oraz wpisania do okręgu w Iwoniczu-Zdroju ulic bez budynków mieszkalnych. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 15, za 14, przeciw 1.

5) opłaty uzdrowiskowej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Uzdrowiskowa i Komisja Budżetu i Finansów wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Ustalono opłatę uzdrowiskową za każdy dzień pobytu dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Uzdrowisku Iwonicz – Zdrój : od osób fizycznych, które ukończyły lat 15 w wysokości 3,20 zł dziennie, od osób fizycznych, które nie ukończyły lat 15 w wysokości 2,60 zł dziennie oraz od emerytów i rencistów w wysokości 2,60 zł dziennie. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 15, za 15.
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz wprowadził autopoprawkę w pkt 2) lit. e – stawkę w wysokości 3,40 zł za m2 powierzchni garaży ,budynków pozostałych.
Innych uwag nie zgłaszano, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 12, przeciw 2, wstrz. się 1.

7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 15.

8) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1. Cenę żyta obniżono z kwoty 75,86 zł do 60 zł. która w 2013 roku przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Uwag nie zgłaszano, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 12,przeciw 1, wstrzy. się 2.

9) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała negatywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz i Skarbnik Gminy. Proponuje się wprowadzenie zmian: zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 73 986. Są to środki ze sprzedaży działek w miejscowości Iwonicz-Zdrój oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych: 38 986 zł na wykonanie instalacji ciepłej wody w ZSP w Iwoniczu-Zdroju, 20 000zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem gminy Iwonicz-Zdrój, na remont oświetlenia przy Orliku oraz oświetlenia świątecznego, 50 000 zł na wywóz azbestu, 5 000 na utrzymanie szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju, 65 000 zł na rozbudowę Domu Ludowego w Lubatowej na wykonanie projektu technicznego, 5 000 zł na rozbudowę Domu Ludowego w Iwoniczu zadania proponuje się wykonać z projektu odnowy wsi, 30 000 zł na wykonanie monitoringu, oraz 5 000 zł na wykonanie instalacji gazowej na Orliku. Proponuje się również zmniejszenie planu wydatków budżetowych: w dziale 710, o 14 000 zł wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy oraz w dziale 921, o 131 000 zł na zadaniu „Poprawa Infrastruktury turystycznej w miejscowości Iwonicz-Zdrój. W dyskusji w sprawie projektu uchwały głos zabrali radni Pan Stanisław Krukar, wnioskował o zabezpieczenie środków na dokończenie oświetlenia ul. Ogrodowej w Iwoniczu-Zdroju. Pan Stanisław Drozd, Pani Dorota Świstak, Pan Krzysztof Józefowicz, Pan Waldemar Niemczyk, Pan Kazimierz Szajna, Pan Stanisław Zając, Pan Andrzej Kuliga, Pan Józef Turek i Przewodniczący Rady. Zgłaszano zadania, które wymagają zabezpieczenia środków na remont dróg w centrum Iwonicza-Zdroju, wykonanie ogrodzenia cmentarzy, oświetlenia ulic, na remonty w szkołach, na zakończenie kanalizacji, remonty dróg w gminie, a przede wszystkim wykonania drobnych napraw, które są odkładane w czasie. Proponowano ustalenie priorytetowych zadań do wykonania w Gminie po konsultacjach ze społeczeństwem. Pan Kuliga zarzucił, że nie konsultuje się wszystkich zadań z mieszkańcami tj. ceny wody, ceny ścieków. Mieszkańcom przedstawiono już ustalone ceny. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Pana Kuligi i wyjaśnił temat przeprowadzania konsultacji zadań ze społeczeństwem, odbywa się to z różnym wynikiem zainteresowania społeczeństwa. Pan Krukar po dyskusji wycofał swój wniosek. Innych uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 10, przeciw 3, wstrz. się 2.

10) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar prosił o wyjaśnienie sprawy dot. kontroli skarbowej. Pan Skarbnik i Pan Burmistrz wyjaśnił, że zmiana w uchwale budżetowej jest wynikiem kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój przez Urząd Kontroli Skarbowej. Są to środki z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego wraz z odsetkami jakie Gmina Iwonicz-Zdrój musi zapłacić sama sobie za rok 2008. Uwag nie zgłaszano, uchwałę przyjęto głosami 14 za, wstrzy. się 1.
11) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 785zł. Są to środki wypracowane przez Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu 7 685 zł oraz Szkołę podstawową w Iwoniczu. Środki te proponuje się przeznaczyć po stronie wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół. Pozostałe zmiany są to przeniesienia w planie w dziale 600 dotyczą projektu einclusion zgodnie z decyzją instytucji wdrażającej projekt, natomiast w dziale 801 dochody z tytułu opłaty za przedszkole zostają wyodrębnione z ogólnych opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, uchwałę podjęto w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
12) zmiany WPF Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, uchwałę przyjęto głosami 14 za, wstrzy. się 1.
13) przyjęcia zmian do zasad realizacji wspólnego projektu pod nazwą ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap.”
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, uchwałę przyjęto głosami 14 za, wstrzy. się 1.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady odczytał pisma skierowane do Rady Miejskiej:
1) Pismo Dyrektora GOK-U w sprawie uroczystości 11 listopada br.
2) Pismo Pana R. Janigi przekazał Panu informację w sprawie udzielenia odpowiedzi na podnoszone w piśmie sprawy.
3) Pismo Akcji Katolickiej z Iwonicza-Zdroju w sprawie zmiany nazwy Al. Parkowej na Al. Jana Pawła II.
4) Analizę oświadczeń majątkowych za 2011r Przewodniczącego Rady i Burmistrza Gminy–pismo Wojewody Krośnieńskiego – bez uwag do wiadomości Rady Miejskiej.
5) Pismo Ludowego Klubu Sportowego w Lubatowej w sprawie wykonania odwodnienia płyty stadionu w Lubatowej. Dyskutowano nad kosztami ww zadania.
6) Pisma Pana A Nycza z dnia 13. 10. 2012r., 17.10.2012r., wraz z załącznikami, i wskazanymi w piśmie pismami od Burmistrza Gminy w sprawie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budynków Pana Nycza Adama oraz remontu dróg.
Pan Drozd Stanisław zgłosił wniosek o przedstawienie pism Pana Adama Nycza Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gminy oraz dokonanie wizji w terenie i udzielenie odpowiedzi Panu Nyczowi. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 13 za.
7) Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Pana Rafała Janigi z dnia 10 września 2012r. w sprawie braku odpowiedzi na pismo dot. nagrywania sesji i publikowania nagrań na stronie internetowej gminy, oraz pismo z dnia 22.10. 2012r. dot. odpowiedzi otrzymanej od Przewodniczącego Rady ww sprawie. Przewodniczący Rady poinformował Pana Janigę o sposobie załatwienia spraw przedstawionych ww piśmie o stanowisku radnych w sprawie nagrywania publikowania sesji przez radnych, wyjaśnił jak należy interpretować wynik głosowania nad absolutorium burmistrza, przeprosił Pana Janigę za interpretację zdania odnośnie „zapędów politycznych” podkreślił, że nie miał zamiaru nikogo obrażać, ani insynuować takiego działania.
Następnie Pan Janiga zabrał głos w sprawie udziału w dzisiejszej sesji, poinformował, że w związku z tym musiał zrezygnować z zaplanowanych zajęć zawodowych. Przedstawił sprawę dot. wystosowania wniosku do Rady Miejskiej o udostępnianie obrad sesji na stronie internetowej, na prośbę mieszkańców Iwonicza-Zdroju. Następnie w związku z brakiem odpowiedzi na wniosek skierował skargę do Wojewody. Odczytał odpowiedź na wniosek od Przewodniczącego Rady, przedstawił swoje stanowisko sprawie udostępnienia informacji publicznej z obrad sesji Rady, które jest zagwarantowane przepisami prawa. W dalszej dyskusji Pan Janiga przedstawił sposób rozwiązania sprawy nagrywania obrad sesji i udostępniania nagrań w formie audio wideo na stronie internetowej przez pracowników urzędu gminy.
Zgłosił uwagi dot. budowy masztu telefonii komórkowej na osiedlu wschodnim, który nie powinien tam powstać. Zarzucił błędy w wydawaniu decyzji, łamanie miejscowego prawa, ponieważ jeden inwestor otrzymał pismo, że można budować maszt, a drugi inwestor otrzymał pismo, że nie można budować masztu telefonii komórkowej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwonicza-Zdroju. Zarzucił Panu Burmistrzowi, że nie wstawił się za mieszkańcami w słusznym interesie społecznym, żeby nie budować tego masztu. Ponadto podkreślił, że działki budowlane w sąsiedztwie masztu straciły na wartości. Przedstawił sprawę przeniesienia tego masztu w stronę Klimkówki oraz czyni starania o likwidację obecnego masztu, będzie wnioskował, żeby Gmina wystąpiła w tej sprawie jako strona postepowania. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, poinformował odnośnie procedury postępowania o wydanie zezwolenia przez Starostę krośnieńskiego, na temat spotkań z mieszkańcami, proponował, przeanalizować dokumenty w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że Gmina nie jest stroną postępowania w tej sprawie. Następnie Pan Janiga nawiązał do uchwalonego studium, do planowanej zmiany miejscowego planu w związku farmą wiatrową, uważa, że farma wiatrowa obecnie ma duże racje powstania, ponieważ decyzję środowiskową Burmistrza SKO uchyli i farma powstanie. Gmina zabraniając budowy farmy wiatrowej, może być narażona na koszty, ze strony inwestorów, którzy mogą wystąpić o odszkodowanie. Uważa, że miejscowy plan musi być zgodny ze studium.
Pan Krzysztof Józefowicz zgłosił wniosek do Burmistrza o przygotowanie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosek został przyjęty w glosowaniu 13 za.
Pan Krukar Stanisław podał wielkość i wartość działki pod przepompownie na osiedlu wschodnim wraz ze służebnością dojazdu w celu dokonania porównania z wielkością i wartością obecnie wykupionych działek pod przepompownie. Następnie pytał o remont drogi Winiarskiej po kanalizacji, gdzie usunięto trelinkę z drogi oraz pytał o projekt modernizacji Urzędu Gminy, czy dyrektorzy wydziałów zapoznali się z tym projektem. Pan Niemczyk dyrektor wydziału infrastruktury udzielił odpowiedzi w sprawie projektu remontu budynku, poinformował, że dyrektorzy wydziałów zapoznali się z tym projektem. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że wystosowano pismo do wykonawcy kanalizacji o remont drogi Winiarskiej. Pan Burmistrz przedstawił wykaz przepompowni funkcjonujących w gminie stan prawny zajętych nieruchomości pod przepompownie ścieków, podał wielkość i wartość tych nieruchomości oraz udzielił odpowiedzi w sprawie ilości i wartości działek obecnie wykupionych pod przepompownie.
Pan Krzysztof Józefowicz prosił panią Radcę o interpretację zapisów w statucie Gminy, dot. pracowników samorządowych, które są niezgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy. Pani Radca potwierdziła, że późniejszy akt czyli regulamin organizacyjny gminy regule sprawy pracowników samorządowych, a statut Gminy należy zmienić. Przewodniczący Rady podkreślił, że należało najpierw dokonać zmiany w Statucie Gminy, a następnie wprowadzić regulamin organizacyjny urzędu.
Pan Drozd pytał o przyczynę zmniejszenia godzin otwarcia biblioteki w Lubatówce, podkreślił, że to jest zły pomysł, i oczekuje, że Pan Burmistrz przeprowadzi rozmowę z dyrektorem GOK w tej sprawie. Pan Bykowski Dyr. GOK wskazał przyczyny zmniejszenia godzin otwarcia biblioteki w Lubatówce.
Pan Krzysztof Józefowicz pytał kto jest odpowiedzialny, za przetarg na odśnieżanie. Zarzucił zaniedbania w zakresie realizacji zadań gminy dot. remontu dróg, ogłaszania przetargów. Przewodniczący Rady prosił Dyrektorów Wydziałów Urzędu Gminy o sprawniejsze przygotowanie projektów uchwał na sesję oraz nawiązał do wprowadzonych zasad dot. drobnych zakupów, (dot. zakupu zaworu dla OSP Iwonicz), które w efekcie opóźniają załatwienie sprawy a niejednokrotnie przynoszą straty Gminie. Burmistrz poinformował, że sprawdzi tą sprawę.
Pan Krukar zgłosił konieczność naprawy nieprawidłowo zamontowanego zaworu przy Źródełku Czesław.
Pan Józefowicz zgłosił, uwagę dot. braku dostępu do systemu dla Zastępcy i Skarbnika Gminy w celu załatwienia sprawy mieszkańca Gminy podczas nieobecności pracownika obsługującego dany system komputerowy. Pan Zastępca wyjaśnił ww sprawę jaka miała miejsce w czasie nieobecności pracownika. Pan Burmistrz odniósł się do zgłoszonego problemu.
Pan Drozd zgłosił kradzieże na cmentarzach. Pan Józef Turek podziękował za załatanie dziur w drodze Turkówka. Prosił aby dokonać przeglądu wszystkich budynków Gminy w celu zabezpieczenia ich przed zimą ( naprawy rynien, założenia grzejników itp.)
Pan Jan Zając zgłosił prośbę strażaków OSP z Lubatowej o udrożnienie kanału odwadniającego budynek OSP w Lubatowej.
Przewodniczący Rady pytał Burmistrza, czy nastąpią jakieś zmiany wprowadzone w styczniu br w organizacji urzędu. Mieszkańcy zgłaszają uwagi dot. negatywnego funkcjonowania urzędu. Uważają, że urząd lepiej działał w tamtych 5-ciu latach.
Pan Burmistrz prosił o wyrozumiałość o zaczekanie do końca roku.
Pani Świstak zwróciła się z prośbą o pozostawienie USC w Urzędzie Gminy i o przeanalizowanie zmian dotyczących przeniesienia Wydziału np. Oświaty do Domu Zdrojowego, ze względu na obsługę mieszkańców w USC w starszym wieku., w przyszłości mogą dojść koszty budowy windy w związku z dostosowaniem budynku do obowiązujących wymogów. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie podjętej decyzji o przeniesieniu USC i sali ślubów do Domu Zdrojowego.
Pan Turek zgłosił sprawę podpisywania umów przez Komitet z mieszkańcami o wykonanie przyłączy do kanalizacji w związku z tym prosił o przekazanie pieniędzy na konto Komitetu Kanalizacyjnego w Lubatowej.
Burmistrz poinformował, że środki zostaną przekazane w terminie późniejszym.
Pan Krukar prosił o przygotowanie kosztów związanych z modernizacją budynku urzędu.
Pan Przewodniczący poruszył temat projektu i budowy Amfiteatru i usterek w wykonaniu tej inwestycji. Podkreślił, że należy spowodować by rynny wychodzące na schody zamieścić pod kostką w celu odprowadzenia wody poza budynek tym samym zabezpieczyć budynek przed zniszczeniem. Pan Niemczyk udzielił odpowiedzi w sprawie projektu, protokołu odbioru i usterek powykonawczych, wykonanego odwodnienia budynku, odprowadzenia nadmiaru wody z dachu.

Ad. 6 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady o godz. 19.30

Prot. D Borek Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak