Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zarządzenie Nr 117
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) i art. 3, art. 237 Kodeks Pracy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.[2]) ), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279), oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.). 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów.Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. Wydawane rzeczy podlegają ewidencji w imiennej ,,Karcie ewidencji wyposażenia”. 

Karta ewidencji wyposażenia, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3. Na stanowiskach pracy, na których dopuszcza się stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi zostanie wypłacony ekwiwalent pieniężny. 

§ 4. Ustala się ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży obuwia roboczego, jak w załączniku nr 3. Wyliczenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego odzieży i obuwia roboczego do wypłaty. 

§ 5. Zasady przydzielania napojów i wody mineralnej określa załącznik nr 4 do Zarządzenia. 

§ 6. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia 

§ 7. Ustala się następujące zasady przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego: 

1. Pracownik używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek własności ochronnych. Środek, którego termin przydatności do użycia, określony przez producenta, minął, uważa się za nieprzydatny do użycia, czyli za taki, który utraci już własności ochronne. 

2. Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego podaje Tabela norm przydziału. Okresy używalności przydzielonej rzeczy przedłuża się odpowiednio w przypadku, gdy przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika była nieprzerwana i trwała, co najmniej 1 miesiąc (30 dni). Pracy w godzinach nadliczbowych nie uwzględnia się. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy okres używalności, przedłuża się odwrotnie proporcjonalnie do wymiaru etatu. 

3. Przydzielone środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, a odzież i obuwie robocze – wymagania określone w Polskich Normach. 

4. Pracownik zobowiązany jest użytkować przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem i dbać o ich dobry stan. 

5. Pracodawca zapewnia, aby przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pasowały rozmiarami do pracownika oraz posiadały właściwości ochronne i użytkowe poprzez ich pranie, konserwacje, naprawę, odpylanie i odkażanie. 

6. W Tabeli norm przydziału zaznaczono te stanowiska, na których dopuszcza się, za zgodą pracowników, używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Kierownik zakładu w porozumieniu i za zgodą podległych pracowników zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w pkt 6, może dopuścić do używania przez pracowników własnej odzieży (w komplecie lub ich poszczególnych elementów składowych) i obuwia roboczego. Po ustaleniu listy pracowników i rodzaju własnej odzieży, obuwia, które będą pracownicy ci używać, inspektor ds. BHP sporządza stosowne wykazy i przekazuje je do Wydziału Finansowego w celu naliczenia ekwiwalentu. Wypłata ekwiwalentu odbywa się raz na rok, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. 

8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, ekwiwalent wypłaca się razem z wypłatą innych należności. 

9. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich używalności przechodzi na własność pracownika. 

10. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracownik jest zobowiązany zwrócić w terminie 7 dni przydzielone rzeczy pracodawcy, jeżeli okres ich używalności nie minął. Nie dotyczy to sytuacji, w których następuje zawarcie następnej umowy w ciągu 7 dni. 

11. Pracodawca może zażądać od pracownika – na podstawie art. 124, w trybie i w wysokości określonych w rozdziale I działu piątego kodeksu pracy – odszkodowania za przydzielone mu rzeczy w przypadku: 

– nie dokonania zwrotu, o którym mowa w pkt. 10, 

– utraty z winy pracownika tej rzeczy lub jej cech ochronnych lub użytkowych. 

12. Pracodawca, niezależnie od postępowania wyjaśniającego przyczynę utraty rzeczy przez pracownika, wydaje mu następną, jeżeli dopuszcza go do pracy wymagającej jej stosowania. 

13. W przypadku utraty przydatności odzieży lub obuwia roboczego do użycia przed upływem okresu ich używalności ustalonej w Tabeli norm przydziału, pracownikowi przysługuje następny, nowy egzemplarz po zwrocie używanego (uszkodzonego, zużytego). O przydatności, bądź nieprzydatności zwróconej odzieży lub obuwia roboczego, a także o stopniu (procencie) zużycia zwróconej pracodawcy odzieży postanawia protokolarnie komisja w składzie: 

– pracownik służby bhp, 

– bezpośredni przełożony pracownika, 

14. Pracownik zobowiązany jest zgłosić swojemu przełożonemu niesprawność (utratę funkcji ochronnych) środka ochrony indywidualnej lub podejrzenie utraty sprawności i zwrócić ten środek pracodawcy. Niedopuszczalne jest używanie niesprawnego środka. 

15. Po dokonaniu oceny technicznej (ekspertyzy) zwróconego środka, pracodawca podejmuje decyzję o dalszym jego stosowaniu. 

16. Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz nadzorować ich stosowanie przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dopilnować, aby pracownicy używali odzież i obuwie robocze w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. 

17. Rzeczy jednorazowego użytku są wydawane pracownikowi przez jego bezpośredniego przełożonego. 

§ 8. Treść zarządzenia podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników urzędu w trybie art. 237 11a i art 237 13a kp. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że wysokość ekwiwalentu jest należna od dnia 01.01.2013 r. 

 
 
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 

Paweł Pernal

                                          
                               

Załącznik nr 1 

TABELA NORM 
PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO
 

 

Pracownik administracji, 
pracownik świetlicy 

mydło 
ręcznik 

 

1 kg/12 m-cy 
1 duży/2 małe/szt/12 m-cy 

Goniec, 
pracownik BOM-u 

możliwa wypłata ekwiwalentu 

półbuty robocze sk/gum. 
kurtka ciepłochronna 
płaszcz p.deszczowy podgum. 
rękawice ocieplone 

mydło 
ręcznik 
proszek 24 m-ce 
3 okresy zimowe 
36 m-cy 

3 okresy zimowe 

1 kg/12 m-cy 
1 szt/12 m-cy 
2 kg/12 m-cy 

Pracownik archiwum 
fartuch syntetyczny 
do zużycia (min. 36 m-cy) 

Inspektor nadzoru budowlanego i ochrony środowiska 
możliwa wypłata ekwiwalentu 

buty robocze 
buty gumowe 
kurtka ciepłochronna 
kurtka p.deszczowa 
24 m-ce 
24 m-ce 
3 okresy zimowe 
36 m-cy 

Konserwator 

możliwa wypłata ekwiwalentu 

ubranie robocze 
czapka robocza 
trzewiki sk/gum. 
ubranie robocze ocieplane 
buty gum/filc. 
rękawice ocieplane 
czapka ocieplana 
kurtka p.deszczowa 
rękawice ochronne 

mydło 
ręcznik 
proszek 
12 m-cy 
12 m-cy 
12 m-cy 
3 okresy zimowe 

3 okresy zimowe 
do zużycia 
3 okresy zimowe 
36 m-cy 
do zużycia 

1,5 kg/12 m-cy 
2 szt/12 m-cy 
2 kg/12 m-cy 

Inspektor ds. gospodarki gruntami 
i planowania przestrzennego 

możliwa wypłata ekwiwalentu 

buty robocze 
buty gumowe 
kurtka p.deszczowa 24 m-ce 
24 m-ce 
36 m-cy 

Palacz c.o. 
(gaz) 

czapka robocza 
ubranie robocze 
trzewiki robocze 
ocieplacz 
rękawice ochronne 

mydło 
ręcznik 
proszek 

12 m-cy 
12 m-cy 
2 okresy zimowe 
3 okresy zimowe 
do zużycia 

1,5 kg/12 m-cy 
2 szt/12 m-cy 
2 kg/12 m-cy 

Palacz c.o. 
(paliwo stałe) 

ubranie robocze 
trzewiki robocze 
ocieplacz 
czapka robocza 
koszula flanelowa 
fartuch brezentowy 
rękawice ochronne 
okulary ochronne 

mydło 
ręcznik 
proszek 
12 m-cy 
2 okresy zimowe 
3 okresy zimowe 
12 m-cy 
1 okres zimowy 
do zużycia 
do zużycia 
do zużycia 

1,5 kg/12 m-cy 
2 szt/12 m-cy 
2,5 kg/12 m-cy 

Inspektor BHP 

możliwa wypłata ekwiwalentu 

buty robocze 
kurtka ciepłochronna 
buty gumowe 
kurtka p. deszczowa 
24 m-ce 
3 okresy zimowe 
24 m-ce 
36 m-cy 

Robotnik gospodarczy 

fartuch ochronny 
trzewiki robocze 
ocieplacz 
rękawice ochronne 
szelki bezpieczeństwa 

mydło 
ręcznik 
proszek 

12 m-cy 
12 m-cy 
3 okresy zimowe 
do zużycia 
do zużycia 

1,5 kg/12 m-cy 
2 szt/12 m-cy 
2 kg/12 m-cy 

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego 
możliwa wypłata ekwiwalentu 

buty gumowe 
kurtka p.deszczowa 


24 m-ce 
36 m-cy 

Pracownik interwencyjny, 
do prac publicznych 

ubranie robocze 
trzewiki robocze 
buty gumowe 
koszula 
czapka robocza 
ocieplacz 
rękawice ochronne 

mydło 
proszek 
ręczniki 12 m-cy 
12 m-cy 
24 m-ce 
1 okres zimowy 
2 okresy zimowe 
2 okresy zimowe 
do zużycia 

1,5 kg/12 m-cy 
2 szt/12 m-cy 
2 kg/12 m-cy 

R – Odzież robocza – zastępuje lub zabezpiecza odzież własną pracownika przed środkami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz zapobiega zniszczeniu jego prywatnych ubrań. 

O – Odzież ochronna – chroni pracownika podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz zabezpiecza przed ewentualnymi urazami ciała. 

Przewiduje się wypłatę ekwiwalentu pieniężnego pracownikom za odzież roboczą według średnich cen rynkowych. Ekwiwalent wypłacany jest na pisemny wniosek pracownika według wzoru w załączniku nr. 5. 

        Pracownicy na stanowiskach administracyjnych otrzymują kwartalnie kwotę odpowiadającą 10 % najniższego wynagrodzenia , jako ekwiwalent za zakup materiałów piśmiennych, użytkowanych przez pracowników do wykonywania pracy. 

Załącznik nr.2 

Karta ewidencji wyposażenia 

 

Imię, Nazwisko pracownika 

Stanowisko 
Lp. 

Asortyment wydanej odzieży 

Liczba szt. 

Wartość w cenie zakupu 

Okres Używalności 
Data wydania 
Data Likwidacji 
Podpis 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 

Wyliczenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego odzieży i obuwia roboczego do wypłaty 

 
Imię, nazwisko pracownika 
Stanowisko 
Lp. 
Asortyment Wydanej odzieży 
Liczba w szt. 

Wartość w cenie zakupu za rok ……. 

Okres używalności 

Data wypłaty ekwiwalentu 

Podpis pracownika 
1. 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr. 4 

Zasady przydzielania napojów i wody mineralnej 

 
Lp. 
Stanowisko 
Rodzaj napoju 

Wszyscy pracownicy urzędu w okresie letnim w 
dniach uzasadniających wydawanie 

Woda mineralna 0,33 L, 
( w miarę potrzeb ) 

Pracownicy kotłowni w okresie zimowym gdzie temperatura na stanowisku pracy wynosi 25 °C i więcej 

Woda mineralna 0,33 L, 
( w miarę potrzeb ) 

Wszyscy pracownicy urzędu 

Herbata 100mg/miesiąc 

Załącznik Nr.5 

WNIOSEK O WYPŁATĘ EKWIWALENTU ZA UŻYWANIE WŁASNEJ 
ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
 

Imię i Nazwisko Pracownika          Iwonicz-Zdrój. dn. ………..……………. 
………………………………. 
Wydział, Stanowisko 
………………………………. 
                   
                                                                  

Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój 

AL. Słoneczna 28 

38-440 Iwonicz-Zdrój 

Proszę o wypłacanie mi ekwiwalentu za używanie przeze mnie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy ( wymienionych w Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz obuwia roboczego ). 

Pismo niniejsze proszę traktować jako wyrażenie zgody na wypłacanie mi przedmiotowego ekwiwalentu do odwołania dokonanego przez mniew formie pisemnej. 

Podpis pracownika 
……………………… 
Akceptacja Dyrektora Wydziału 
…………………………………… 
Opinia Inspektor ds. BHP 
…………………………………………. 
 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}