biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Określenie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXIV/184/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1.Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1)punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów w linii dojścia do obiektów kultu religijnego, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych , zakładów opieki społecznej, obiektów sportowych, basenów,
2)przez linię dojścia rozumie się najbliższą odległość w pieszym ciągu komunikacyjnym od drzwi wejściowych głównych punktu –miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – do drzwi wejściowych obiektów wymienionych w pkt 1”.
§2.1.Sezonowymi miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być funkcjonujące od 15 kwietnia do 15 października „letnie ogródki gastronomiczne”, usytuowane bezpośrednio przy danym lokalu gastronomicznym, dla którego wydano zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a ogródek nie jest odrębnym punktem sprzedaży alkoholu.
2.Pod pojęciem „ogródek gastronomiczny” rozumie się wydzielone przestrzennie elementy lekkiej konstrukcji z otoczenia, miejsce wraz z ustawionym wyposażeniem zorganizowane przez właścicieli lokali gastronomicznych posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne, przeznaczone wyłącznie do świadczenia usług gastronomicznych.
§ 3.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§4.Traci moc uchwała Nr V/37/02 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i uchwała Nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§5.Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.