Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwalenie statutu Gminy Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XXV/192/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Iwonicz-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 13) oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a: 
Statut Gminy Iwonicz – Zdrój. 

ROZDZIAŁ I.  USTRÓJ GMINY. 
§ 1. Niniejszy Statut stanowi o wewnętrznym ustroju Gminy Iwonicz – Zdrój, zwanej dalej „Gminą”, będącej lokalną wspólnotą samorządową, z mocy prawa obejmującą wszystkich jej mieszkańców, terytorium miasta Iwonicz – Zdrój oraz sołectw : Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Organizacja i zakres działania Miasta i Sołectw określone są w odrębnych statutach. 
§ 2. Łączne terytorium Gminy stanowi obszar o powierzchni 44,5 km2. Granice Gminy określa załącznik graficzny Nr 1 do niniejszego Statutu. 
§ 3. 1. Gmina posiada herb ustanowiony przez Radę Miejską. 
2. Herbem Gminy jest : w tarczy dwupolowej, w polu żółtym trzy zielone jodły, w dolnym polu niebieskim rysunek biały wyobrażający zabytkowy pawilon zdrojowy z bijącym źródłem. 
3. Herb Gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu. 
4. Herb Gminy używany jest w sposób określony przez Radę Miejską. 
§ 4. 1. Gmina posiada hejnał ustanowiony przez Radę Miejską. 
2. Hejnał używany jest w sposób określony przez Radę Miejską. 
§ 5. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i nazwą Gminy w otoku oraz pieczęć okrągła z herbem Gminy w środku i nazwą Gminy w otoku. 
§ 6. Siedzibą organów Gminy jest miasto Iwonicz – Zdrój. 
§ 7. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, łączyć, dzielić lub znosić je uchwałą Rady, podejmowaną: 
1) z inicjatywy Rady, po przeprowadzeniu konsultacji, 
2) z inicjatywy mieszkańców. 
2. Rada podejmując uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej, uwzględniając naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne, podaje do publicznej wiadomości : 
1) przedmiot i cel konsultacji, 
2) terytorialny i podmiotowy zakres konsultacji, 
3) sposób oraz tryb zgłaszania wniosków i opinii, 
4) daty rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, przy czym okres jej trwania nie może być krótszy, niż 30 dni, 
5) sposób oraz tryb podsumowania wniosków i opinii zgłoszonych w czasie konsultacji. 

ROZDZIAŁ II.  ORGANY GMINY. 
§ 8. Organami Gminy są : 
1. Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju, zwana dalej „Radą”, jako organ stanowiący i kontrolny w Gminie, 
2. Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój, zwany dalej „Burmistrzem”, jako organ wykonawczy Gminy. 
§ 9. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
2. Rada w zakresie swojej właściwości uwzględnia fakt, że Gmina jest Gminą Uzdrowiskową wykonującą zadania o szczególnym charakterze. 

ROZDZIAŁ III.  ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY. 
§ 10. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się w trybie i na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”. 
2. Porządek obrad pierwszej sesji obejmuje w szczególności : 
1) złożenie ślubowania przez radnych, 
2) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, 
3) złożenie ślubowania przez Burmistrza, 
4) informację o stanie budżetu Gminy, 
5) informację o obowiązującym prawie miejscowym Gminy. 
§ 11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju, zwanego dalej „Przewodniczącym” oraz dwóch Wiceprzewodniczących. 
§ 12. 1. W celu realizacji uprawnień kontrolnych, Rada powołuje Komisję Rewizyjną w składzie pięcioosobowym, w tym jej przewodniczącego. 
2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 3 do Statutu. 
§ 13. 1. Do realizacji zadań Rada powołuje stałe Komisje : 
1) Komisję Rozwoju Gminy, 
2) Komisję Budżetu i Finansów, 
3) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej, 
4) Komisję Statutową, 
5) Komisję Uzdrowiskową. 
2. Do kompetencji Komisji Rozwoju Gminy należą w szczególności sprawy z zakresu : 
1) kierunków rozwoju Gminy, 
2) budownictwa i gospodarki komunalnej, 
3) rolnictwa i działalności gospodarczej, 
4) ochrony środowiska i stanu sanitarnego Gminy, 
5) ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
3. Do kompetencji Komisji Budżetu i Finansów należą w szczególności sprawy z zakresu : 
1) planowania budżetu Gminy, 
2) nadzoru nad wykonywaniem budżetu, 
3) opiniowania projektów uchwał w zakresie zadań powodujących skutki finansowe, 
4) oceny realizacji planów finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy. 
4.  Do kompetencji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej należą w szczególności sprawy z zakresu : 
1) oświaty, kultury, sztuki i ochrony zabytków, 
2) rekreacji i kultury fizycznej, 
3) ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
4) przeciwdziałania alkoholizmowi, 
5) oceny funkcjonowania placówek oświatowo – kulturalnych, służby zdrowia i opieki społecznej oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
5.  Do kompetencji Komisji Statutowej należą w szczególności sprawy z zakresu : 
1) opiniowania projektów uchwał dotyczących prawa miejscowego, 
2) inicjowania zmian w istniejącym prawie miejscowym. 
6. Do kompetencji Komisji Uzdrowiskowej należą w szczególności sprawy z zakresu : 
1) opiniowanie projektu operatu uzdrowiskowego, 
2) opiniowanie projektu statutu uzdrowiska, 
3) opiniowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny wchodzące w skład stref ochronnych, 
4) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska, 
5) opiniowanie projektów zamierzeń inwestycyjnych Gminy dotyczących obszaru uzdrowiska oraz obszaru ochrony uzdrowiskowej”, 
6) opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszaru uzdrowiska. 
7. Do zadań komisji stałych należy : 
1) opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Burmistrza, 
2) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady, 
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 
4) badanie rzetelności informacji i sprawozdań Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy. 
8. Do realizacji określonych zadań Rada może powołać komisje doraźne ustalając ich skład osobowy i zakres działania. 
9. Przewodniczącego Komisji wybiera na jej wniosek Rada. 
10. Komisje podlegają Radzie i działają na podstawie rocznych planów pracy przedstawianych do zatwierdzenia Radzie w miesiącu styczniu każdego roku. 
11. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub jego zastępcę w terminach wynikających z planu pracy oraz w miarę potrzeb. 
12. Opinie i wnioski z posiedzeń Komisji przedstawiane są Radzie i Burmistrzowi. 
13. Nad realizacją wniosków czuwa Przewodniczący Rady. 
14. Do końca I kwartału każdego roku Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni. 
§ 14. Rada obraduje na sesjach w oparciu o Regulamin obrad Rady, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu. 

ROZDZIAŁ IV.  RADNI. 
§ 15. 1. Radni utrzymują stałą więź z mieszkańcami poprzez : 
1) inicjowanie, co najmniej raz w kwartale, spotkań z wyborcami oraz organami wykonawczymi jednostek pomocniczych Gminy, 
2) inicjowanie co najmniej dwóch w ciągu roku zebrań organów stanowiących jednostek pomocniczych Gminy, 
3) przyjmowanie od wyborców postulatów w czasie pełnienia dyżurów w siedzibie organu wykonawczego jednostki pomocniczej – co najmniej raz w miesiącu. 
2. Radny, jako osoba obdarzona zaufaniem swoich wyborców, obowiązany jest do udziału w pracach Rady, Komisji oraz tych podmiotów, do których został wybrany lub desygnowany. 
§ 16. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 
2. Klub może być utworzony przez co najmniej pięć osób. 
3. Przynależność do Klubu jest dobrowolna. 
4. Klub informuje Przewodniczącego o jego powstaniu w terminie 14 dni od zebrania założycielskiego, w formie zgłoszenia, w którym podaje : 
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu, 
2) imiona i nazwiska członków klubu, z podaniem funkcji, 
3) nazwę klubu, jeżeli klub ją posiada. 
5. Działalność klubu nie jest finansowana z budżetu Gminy. 
6. Klub działa w oparciu o swój regulamin, który przedkłada Radzie do zatwierdzenia. 

ROZDZIAŁ V.  PRZEDSTAWICIELE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY. 
§ 17. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy uczestniczy w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu. Może też uczestniczyć w posiedzeniach Komisji, jeżeli zostanie zaproszony lub z własnej inicjatywy. 
2. Z tytułu uczestnictwa w sesji Rady, przewodniczącemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną uchwałą. 
3. Uczestnicząc w sesji może zabierać głos w każdej sprawie dotyczącej jego jednostki lub Gminy, na równi z radnymi. 
4. Przewodniczący składa organowi stanowiącemu jednostki oraz Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w I kwartale każdego roku, za rok poprzedni. 
5. Przewodniczący informuje organ stanowiący jednostki o sprawach będących przedmiotem obrad Rady na zasadach określonych w statucie jednostki. 

ROZDZIAŁ VI.  WYKONYWANIE ZADAŃ GMINY. 
§ 18. Uchwały Rady oraz zadania Gminy wykonuje Burmistrz, przy pomocy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do Statutu. 
§ 19. 1. Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 
2. Strukturę Organizacyjną Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy wprowadzony zarządzeniem Burmistrza.

ROZDZIAŁ VII.  ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTÓW I KORZYSTANIA Z NICH. 
§ 21. 1. Gmina zapewnia jawność dokumentów dotyczących jej działalności z ograniczeniem wynikającym z ustaw. 
2. Jawność dotyczy w szczególności realizacji zadań publicznych oraz protokołów z posiedzeń Rady i Komisji. 
3. Uprawnionymi do dostępu do dokumentów są wszyscy zainteresowani. 
4. Informacji udziela się na wniosek zainteresowanego złożony na piśmie lub ustnie do protokołu, niezwłocznie – gdy dotyczy wglądu do protokołów, lub w terminach wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego – w przypadku potrzeby skompletowania informacji (dokumentów). 
§ 22. 1.  Wnioskodawca ma prawo do : 
1) dokonywania własnoręcznych odpisów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, protokołów z posiedzeń Rady i Komisji, 
2) otrzymania wyciągu z protokołu, uchwał i zarządzeń (kserokopii) – za odpłatnością wg cennika obowiązującego w Urzędzie Gminy, 
3) potwierdzenia zgodności z oryginałem odpisów, kserokopii – po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej. 
2.  Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu, na stanowisku obsługi Rady w obecności pracownika. 
§ 23. 1. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w trybie określonym w odrębnej ustawie oraz przez rozplakatowanie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a także w siedzibach organów wykonawczych jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych – w sprawach dotyczących tych jednostek. 
2. Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzony jest w Urzędzie Gminy. 

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 24. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
§ 25. Traci moc uchwała Nr X/85/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój ze zmianami. 
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

Załączniki