Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchylenie uchwał własnych

Uchylenie uchwał własnych

UCHWAŁA Nr XXV/193/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2012r.

W sprawie uchylenia uchwał własnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 6 ust.1, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1
i art .23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2011 r., Nr 45 poz. 236 )
oraz art.16 ust.1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz.1240 z póź. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XVII/49/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia
18 kwietnia 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego oraz uchwałę Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.