Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

Wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat

Uchwała Nr XXIV/189/2012

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) 
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 
§ 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 10 lat lokalu użytkowego o powierzchni 79,0m2 położonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 5313, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której założona jest księga wieczysta KW 62210, z przeznaczeniem na prowadzenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy. 
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego określonego w § 1. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.