Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały własnej w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zmiana uchwały własnej w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

UCHWAŁA Nr XXIV/186/2012
Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/194/08 z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1
Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIV/194/08 z dnia 22 grudnia 2008:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
Zaciąga się w roku 2008 zobowiązanie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej w wysokości 2 470 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych ) na lata 2009-2013.
W § 3 skreśla się ust 5 i 6.

§ 2
Przekazanie dotacji oraz sposób jej rozliczenia nastąpi na podstawie umowy oraz aneksu zawartego z Gminą Krosno.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.