Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOtwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 r.”

ZARZĄDZENIE NR 001.0.2013

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn.” Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 r.”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) )art. 221
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2013 roku”.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28.
§ 3. 1. Powołać komisję konkursową w składzie:
1) Pani Dorota Kilar – Przewodnicząca
2) Pan Jacek Rygiel – Członek
3) Pani Anna Gościńska – Członek
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.