biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXIV/ 2012 z dnia 18 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXIV/ 2012 z dnia 18 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXIV/ 2012

Z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
18 grudnia 2012r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXIV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy , – pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnego powiatu Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju oraz mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej,
4. Podejmowanie uchwał :
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.,
3) określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa”,
5) w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/194/08 z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej
6) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
7) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
8) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat,
9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2023,
10) uchwały budżetowej na 2013r.
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej,
– odczytanie opinii komisji stałych,
– dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz zgłosił wniosek o ściągnięcie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2023,
4) uchwały budżetowej na 2013r. są to projekty nr 1), 2), 9) i 10) oraz o wprowadzenie do porządku obrad przyjęcie„ stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój” oraz o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
2) podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym,

Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie ściągnięcie z porządku obrad projektów uchwał nr 1), 2), 9) i 10).
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r. głosujących 15, za15.
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r., głosujących 15, za 15.
9) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2023,
10) uchwały budżetowej na 2013r. głosujących 15, za 15.

Wniosek o ściągnięcie ww uchwał z porządku obrad został przyjęty.
Następnie wprowadzono do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r, jako pkt 7) w głosowaniu 15 za, natomiast jako pkt 8) przyjęto projekt uchwały w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, w głosowaniu 15 za. Sprawę przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój wprowadzono jako pkt 4. w głosowaniu 15 za.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzonych zmianach, który przedstawia się następująco:
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej,
4. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
5. Podejmowanie uchwał :
1) określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa”,
3) w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/194/08 z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej
4) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
5) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
6) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat,
7) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
8) podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym,
6. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 15.
Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.
Na wstępie Pan Burmistrz przeprosił Radę za nieobecność na sesji Z-cy Burmistrza
i Dyrektorów wydziałów z uwagi na prowadzony odbiór inwestycji w terenie oraz prace związane z przeniesieniem wydziałów do budynku Urzędu Gminy.
Następnie Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.
Ad. 3 . Przyjęcie protokołu Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej.
Pani Radna Dorota Świstak prosiła, aby w protokołach zapisywać odpowiedzi Pana Burmistrza udzielane na pytania radnych. Pan Burmistrz wyjaśnił, że należy zgłosić podczas obrad, że takie zdanie należy odnotować w protokole. Innych uwag nie zgłaszano. Protokół przyjęto w głosowaniu głosujących 15, za 15.

Ad. 4. Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady Miejskiej w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, pismo stanowi załącznik do protokołu.
W tym temacie głos zabrał Pan Szajna Kazimierz, Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady, Pan Burmistrz poinformował o braku możliwości budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Uzdrowiskowej zgodnie z obowiązującym prawem. Studium w procesie legislacji dokonywanej przez Wydział Prawny Wojewody uzyska pozytywną ocenę. Decyzja Ministerstwa Zdrowia, stwierdza, że w gminie uzdrowiskowej nie można budować elektrowni wiatrowych. Decyzja środowiskowa negatywna wydana w sprawie budowy farmy wiatrowej nie zawiera błędów merytorycznych i zostanie podtrzymana.
Pani Gazda mieszkanka Gminy zgłosiła uwagę dot. braku zapisu w statucie Uzdrowiska zakazującego budowy uciążliwych budowli przemysłowych.
Pan Burmistrz poinformował, że taki zapis jest w ustawie i nie powiela się go w uchwale, ale sprawa zostanie przeanalizowana w celu zmiany statutu. Przewodniczący Rady odpowiedział, że tą zmianę do statutu Uzdrowiska należy wprowadzić na styczniowej sesji. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego stanowiska w sprawie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W wyniku głosowania 15 za, Radni jednogłośnie przyjęli treść ww stanowiska.

Ad. 5. Podejmowanie uchwał :
1) określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest to proces ujednolicania prawa miejscowego zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.
Pan Szajna Kazimierz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Pan Stanisław Krukar prosił o przypomnienie zapisów w sprawie letnich ogródków gastronomicznych. Pan Burmistrz poinformował, że takie zapisy zostały przyjęte w uchwale.
Pani Anna Wołtosz zgłosiła wniosek w celu ograniczenia dostępności do alkoholu, wnioskuje o zwiększenie odległości określonej w § 1 pkt) 1) punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, które powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 metrów w linii dojścia do obiektów kultu religijnego, szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, zakładów opieki społecznej, obiektów sportowych, basenów. W sprawie wniosku głos zabrał Pan Kuziemka, stwierdził, że należy przestrzegać i egzekwować przepisy w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Pan Burmistrz stwierdził, że w obecnej sytuacji podmioty, które posiadają zezwolenia mogą stracić koncesje. Pani Anna Wołtosz stwierdziła, że zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych spowodowało zwiększenie sprzedaży napojów alkoholowych i uważa, że należy robić wszystko, żeby nie tworzyć dogodnych warunków do zakupu alkoholu i tym samym nie rozpijać społeczeństwa.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Pani Anny Wołtosz pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 2, przeciw 7, wstrzy. się 6, wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 11, przeciw 2, wstrzy. się 2 uchwała została podjęta.
2) przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa”,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Pan Burmistrz poinformował, że uchwała jest kontynuacją porządkowania prawa miejscowego, odpowiedzią na prośby mieszkańców ww sprawie. Opinia biegłego określa że zmiana wartości działki jest wysokości od 6-14 zł za m2 w przypadku zapłaty odszkodowania. Analiza wyceny biegłego kosztowała ok 200-300 zł.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego. Poddał wniosek pod głosowanie, w wyniku głosowania wniosek został jednogłośnie przyjęty 15 za.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa”, odczytał kolejno imiona i nazwiska radnych, Radni udzielili odpowiedzi w kwestii głosowania tj:
1. Dmytrak Bogusław za
2. Drozd Stanisław za
3. Wołtosz Anna za
4. Bień Łukasz za
5. Boczar Rajmund za
6. Józefowicz Krzysztof za
7. Krukar Stanisław za
8. Kuliga Andrzej za
9. Kuziemka Kazimierz za
10. Niemczyk Waldemar za
11. Pernal Barbara za
12. Szajna Kazimierz za
13. Świstak Dorota za
14. Zając Jan za
15. Zając Stanisław za
Wynik głosowania 15 za, uchwała została jednogłośnie podjęta.

1) w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/194/08 z dnia 22 grudnia 2008 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój poprzez budowę nowej kanalizacji sanitarnej,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie.
W wyniku głosowania uchwała ww sprawie została jednogłośnie podjęta 15 za.

2) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała ww sprawie została podjęta, głosujących 15, za 11, wstrz. się 4.

3) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała ww sprawie została podjęta, głosujących 15, za 15.

4) wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała ww sprawie została jednogłośnie podjęta 15 za.

5) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała ww sprawie została podjęta, głosujących 15, za 15.

Przewodniczący Rady ogłosił 30 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

6) podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym,
Przewodniczący Rady odczytał:
– Postanowienie Nr 23/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 12 listopada 20012r, w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju do podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego oraz uchwalą Państwowej Komisji Wyborczej w terminie do 30 listopada 2012r.
– Odwołanie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój od Postanowienia nr 23/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 12 listopada 2012r do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2012r,
– Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012r – odpowiedź na odwołanie Burmistrza Gminy. Państwowa Komisja Wyborcza podtrzymała stanowisko Komisarza Wyborczego w Krośnie,
– Postanowieniem Nr 28/12 Komisarz Wyborczy w Krośnie z dnia 4 grudnia 2012r. przywrócił Radzie Miejskiej termin do podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi zakreślając 14 dniowy termin od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Termin ten upływa 20 grudnia 2012r,
– informacja dla radnych w załączeniu projekt uchwały w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, oraz załączone 3 załączniki określające ww podział gminy.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował, że Rada na poprzedniej sesji podjęła uchwałę o podziale Gminy na okręgi obecnie funkcjonujące w Gminie. Podkreślił, że nie zgadza się z decyzją Komisarza Wyborczego w Krośnie, że uchwała została podjęta nie zgodnie z prawem. Poinformował, że Komisarz Wyborczy w Krośnie zaopiniował 3 projekty podziału gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym, że Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z projektem nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały, dlatego Radzie przedkłada projekt uchwały z projektem nr 1.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, wraz załącznikiem nr 1, który określa :
w Iwoniczu- Zdroju – liczbę mandatów 2 ,
w Iwoniczu – liczbę mandatów 6,
w Lubatowej – liczbę mandatów 5,
w Lubatówce – liczbę mandatów 2.

Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej poinformowała, że Komisja Statutowa pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały z załącznikiem nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały.
Pan Radny Stanisław Krukar pytał panią Sekretarz, czy Komisja Statutowa otrzymała 3 projekty załączników do uchwały, czy Rada ma możliwość zagłosować nad projektem nr 2 i nr 3, uważa, że obradujemy nad trzema projektami.
Pani Radna Świstak Dorota pytała Komisję Statutową, dlaczego zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej komisja nie wzięła pod uwagę innych projektów dot. podziału sołectw, tylko wzięła pod uwagę miasto, uważa, że należy wziąć pod uwagę również pozostałe projekty.
Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja otrzymała 3 projekty jako załączniki do uchwały i biorąc pod uwagę arytmetykę i zaokrąglenia matematyczne pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz załącznikiem nr 1.
Pan Radny Jan Zając stwierdził, że Komisja wybrała i zaopiniowała pozytywnie projekt 1.
Przewodniczący Rady prosił Panią Sekretarz o wyjaśnienie w sprawie procedowania załączonych projektów.
Pani Sekretarz poinformowała, że komisarz wyborczy pisemnej opinii nie wyraził, podkreśliła, że informowała radnych, na poprzednim spotkaniu że najgorszy pod względem przepisów kodeksu wyborczego był projekt nr 4. Natomiast wszystkie trzy projekty nie były kwestionowane przez Komisarza Wyborczego. Komisja Statutowa obradowała i biorąc pod uwagę arytmetykę i zaokrąglenia zaopiniowała pozytywnie projekt nr 1 jako załącznik do projektu uchwały, natomiast Rada podejmie decyzję ww sprawie.
Pan Burmistrz stwierdził, że ma inicjatywę uchwałodawczą i Radzie przedstawia projekt nr 1 jako załącznik do uchwały.
Pan radny Stanisław Krukar zgłosił wniosek formalny, aby głosować projekty załączników do uchwały nr 2 i 3.
Przewodniczący Rady pytał Panią Radcę prawny, czy mamy możliwości prawne głosowania wszystkich 3 projektów jako załączniki do uchwały.
Pani Radca potwierdziła, że Radni mają prawo zgłaszać swoją inicjatywę, jeżeli taki wniosek został złożony nad glosowaniem załącznika nr 2 i 3 to takie głosowanie należy przeprowadzić, opinia Komisji Statutowej jest tylko opinią, z którą się można zgadzać lub nie, nie determinuje głosowania załączników Nr 2 i nr 3. Pan Przewodniczący Rady ustali zasady głosowania i będą głosowane wszystkie trzy załączniki do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, żeby wprowadzić do przegłosowania 3 projekty załączników do projektu uchwały. W wyniku głosowania 9 za, przeciw 6 wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kto jest za przyjęciem projektu załącznika Nr 1, który określa :
w Iwoniczu- Zdroju , 2 mandaty ,
w Iwoniczu – 6 mandatów,
w Lubatowej – 5 mandatów,
w Lubatówce – 2 mandaty.
Pan Radny Stanisław Krukar zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie, wniosek został przyjęty 9 za, przeciw 6.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania kto jest przyjęciem projektu załącznika nr 1, odczytywał nazwiska i imiona radnych, Radni odpowiadali jak głosują:
1. Dmytrak Bogusław za
2. Drozd Stanisław za
3. Wołtosz Anna za
4. Bień Łukasz za
5. Boczar Rajmund przeciw
6. Józefowicz Krzysztof przeciw
7. Krukar Stanisław przeciw
8. Kuliga Andrzej przeciw
9. Kuziemka Kazimierz przeciw
10. Niemczyk Waldemar przeciw
11. Pernal Barbara za
12. Szajna Kazimierz przeciw
13. Świstak Dorota przeciw
14. Zając Jan za
15. Zając Stanisław za
Wynik głosowania 7 za, przeciw 8 , projekt załącznika Nr 1 został odrzucony.

Głosowanie projektu załącznika nr 2, który określa:
w Iwoniczu- Zdroju , 3 mandaty
w Iwoniczu, 6 mandatów
w Lubatowej, 4 mandaty
w Lubatówce , 2 mandaty.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania kto jest za przyjęciem projektu załącznika nr 2, odczytywał nazwiska i imiona radnych, Radni odpowiadali jak głosują:

1. Dmytrak Bogusław przeciw
2. Drozd Stanisław przeciw
3. Wołtosz Anna przeciw
4. Bień Łukasz przeciw
5. Boczar Rajmund za
6. Józefowicz Krzysztof za
7. Krukar Stanisław za
8. Kuliga Andrzej za
9. Kuziemka Kazimierz za
10. Niemczyk Waldemar za
11. Pernal Barbara przeciw
12. Szajna Kazimierz za
13. Świstak Dorota za
14. Zając Jan przeciw
15. Zając Stanisław przeciw
Wynik głosowania 8 za, przeciw 7, projekt załącznika Nr 2 został przyjęty.

Głosowanie projektu załącznika nr 3 który określa:
w Iwoniczu- Zdroju , 3 mandaty radnych,
w Iwoniczu, 5 mandatów radnych,
w Lubatowej, 5 mandatów radnych
w Lubatówce , 2 mandatów radnych.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania kto jest za przyjęciem projektu załącznika nr 3, odczytywał nazwiska i imiona radnych, Radni odpowiadali jak głosują:

1. Dmytrak Bogusław przeciw
2. Drozd Stanisław przeciw
3. Wołtosz Anna przeciw
4. Bień Łukasz przeciw
5. Boczar Rajmund przeciw
6. Józefowicz Krzysztof przeciw
7. Krukar Stanisław przeciw
8. Kuliga Andrzej przeciw
9. Kuziemka Kazimierz przeciw
10. Niemczyk Waldemar przeciw
11. Pernal Barbara przeciw
12. Szajna Kazimierz przeciw
13. Świstak Dorota przeciw
14. Zając Jan przeciw
15. Zając Stanisław przeciw
Wynik głosowania 15 przeciw, projekt załącznika Nr 3 został odrzucony.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału gminy Iwonicz-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, wraz z przyjętym projektem załącznika nr 2. który określa:
w Iwoniczu- Zdroju 3 mandaty,
w Iwoniczu – 6 mandatów
w Lubatowej 4 mandaty
w Lubatówce 2 mandaty.
Pan Radny Zając Jan zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Jana Zająca pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty, głosujących 15, za14, przeciw 1.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały wraz z projektem załącznika nr 2 do uchwały. Odczytywał nazwiska i imiona radnych, Radni odpowiadali jak głosują:

1. Dmytrak Bogusław przeciw
2. Drozd Stanisław przeciw
3. Wołtosz Anna przeciw
4. Bień Łukasz przeciw
5. Boczar Rajmund za
6. Józefowicz Krzysztof za
7. Krukar Stanisław za
8. Kuliga Andrzej za
9. Kuziemka Kazimierz za
10. Niemczyk Waldemar za
11. Pernal Barbara przeciw
12. Szajna Kazimierz za
13. Świstak Dorota za
14. Zając Jan przeciw
15. Zając Stanisław przeciw
Uchwała została podjęta w wyniku głosowania, głosujących 15, 8 za, przeciw 7.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy ,po przerwie wznowił obrady.

Ad. 6.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Radny Stanisław Krukar pytał na jaki temat było spotkanie u Marszałka Województwa. Pan Burmistrz poinformował, że spotkanie dotyczyło realizacji projektów w województwie podkarpackim przy wykorzystaniu środków unijnych.
Pan Bogdan Tomasiewicz Dyrektor GPL w Iwoniczu-Zdroju z dezaprobatą odniósł się do uchwalonych zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Następnie podziękował Panu Stanisławowi Drozdowi za współpracę dla dobra ośrodka zdrowia w Lubatówce. Prosił o dofinansowanie w wysokości 15 000 zł do zakupu aparatu unitu stomatologicznego dla ośrodka zdrowia w Iwoniczu- Zdroju.
Pani Gazda Krystyna w imieniu Stowarzyszenia Iwonicza podziękowała za podjęcie decyzji dot. zaniechania budowy farmy wiatrowej. Ponadto stwierdziła, że inwestorzy robią wszystko aby osiągnąć swój cel, a między innymi obrażają ludzi. Z uwagi na to, że została publicznie obrażona postanowiła, przedstawić i wyjaśnić znaczenie słów „stary człowiek”. Zwróciła się do obecnego mieszkańca na sesji i podkreśliła, że nie czuje się, że jest osobą starą, będąc nauczycielem pracę wykonywała sumiennie. Podkreśliła, że nauczyciela chroni prawo. Proponowała, by w okresie świątecznym przemyśleć sobie jakie działania należy wykonywać, aby coś osiągnąć jako młody człowiek, a drugiemu nie szkodzić i ludzi nie obrażać. Ktoś kto szykuje się na radnego, czy na burmistrza a obraża ludzi, nie świadczy to dobrze. Poinformowała, że osoby, które przekazały jej te informacje potwierdziły, że będą świadczyć, gdy skieruje sprawę do sądu. Na koniec Pani Gazda złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
Pani Radna Dorota Świstak pytała, czy ławki z deptaka zostaną przed zimą zebrane. Zgłosiła prośbę mieszkańców, odnośnie oświetlenia ulicznego ok 5 rano, żeby bezpiecznie mieszkańcy mogli zejść do pracy. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że ławki przed zimą zostaną zebrane oraz sprawdzi godz. oświetlenia ulicznego na osiedlu.
Pan Radny Andrzej Kuliga podziękował za pomoc w organizacji odbioru eternitu od mieszkańców gminy. Zgłosił uszkodzenie lampy przy zejściu na ulicę Zadwór w Iwoniczu. Prosił aby w tablicach informacyjnych przy basenie zamieścić promocyjne informacje o Iwoniczu- Zdroju.
Pan Burmistrz prosił o podanie nr słupa elektrycznego przy zgłoszeniu awarii lampy. Pan Radny Kazimierz Kuziemka prosił o wykonanie remontu lamy na krzyżówce przy wjeździe do sanatoriów w Iwoniczu-Zdroju. Pan Z-ca poinformował, że Energetyka przed świętami ma tą lampę wymienić.
Pan Radny Krzysztof Józefowicz zgłosił, że podczas remontu dróg pominięto remont ul. Szkolnej w Iwoniczu-Zdroju.
Pani Radna Dorota Świstak pytała, czy będzie w tym roku czynny wyciąg narciarski.
Pan Radny Drozd Stanisław pytał, gdzie znajduje się sprzęt narciarski, który był złożony w pomieszczeniach GOSIR-u, czy są podejmowane działania w sprawie zaległości w płatności podatku PKS, i czy sołtysi otrzymają uchwały podatkowe.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na powyższe pytania Radnych: w sprawie wyciągu narciarskiego o jego uruchomienie prosił pytania kierować do IKN Górnik, sprzęt narciarski został przekazany do GOK, uchwały w sprawie określenia wysokości podatków sołtysi otrzymają, w sprawie zaległości w płatnościach podatku PKS, prowadzone są rozmowy z prezesem oraz toczą się postępowania w celu wyegzekwowania należności.
Pan Radny Stanisław Krukar pytał o remont drogi Winiarskiej, o naprawę źródełka Czesław. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że prace przy źródle Czesław zostaną wykonane.
Pan Janiga mieszkaniec Iwonicza-Zdroju odczytał pismo skierowane do Rady w sprawie braku odpowiedzi na pismo w sprawie remontu ul. Ogrodowej skierowane do Burmistrza Gminy.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź od Burmistrza w sprawie remontu ww drogi, którą przekaże Panu Janiga.
Pan Janiga mieszkaniec Iwonicza-Zdroju prosił o rozpatrzenie spraw przedstawionych w zażaleniu skierowanym do Rady Miejskiej a przede wszystkim o podanie przyczyn nie dotrzymywania obowiązujących terminów udzielania odpowiedzi na pisma. Poinformował o swoich działaniach podejmowanych w sprawie remontu drogi Ogrodowej w Iwoniczu-Zdroju o prowadzonych rozmowach z Panem Burmistrzem i o obietnicach jakie otrzymał od Burmistrza ww sprawie. Przewodniczący Rady poinformował Pana Janigę, że w celu rozpatrzenia przedstawionych spraw musi skierować sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną oraz skierować pismo o wyjaśnienie merytoryczne do Urzędu Gminy. Natomiast odnośnie nie zachowania terminów poprosił o wypowiedź Burmistrza. Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie drogi Ogrodowej prowadził rozmowy z Panem Janigą, i informował go, że remont może być wykonany po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Natomiast na dzień dzisiejszy może powiedzieć, że ta droga nie będzie remontowana bo nie ma środków. Pan Janiga nie zgodził się z wyjaśnieniem Pana Burmistrza.
Pani Gazda mieszkanka Gminy wystąpiła w obronie Pana Burmistrza i stwierdziła, że jeżeli Pan Burmistrz informuje na sesji w danej sprawie to należy uznać, że sprawa została wyjaśniona.
Następnie Pan Janiga zadał następujące pytania:
– pytał o remont źródełka Czesław – uzyskał odpowiedź pozytywną.
– czy 10 000 zł zabrane na poprzedniej sesji uchwałą Rady wróciło do oświaty – udzielono odpowiedzi, że ta kwota wróciła do działu oświaty.
– czy jako mieszkaniec może wybudować sobie na dachu panele fotowoltaiczne po uchwalonym studium– Pan Burmistrz prosił o wystosowanie pisma w tej sprawie do merytorycznego pracownika Urzędu Gminy.
– czy nastąpiło rozliczenie finansowe dot. przeprowadzek biur urzędu i remontu Urzędu Gminy – Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma jeszcze rozliczenia finansowego.
– czy podjęto działania w sprawie ogrodzenia cmentarza w Iwoniczu i odwodnienia stadionu w Lubatowej – Pan Burmistrz i Pan Jan Zając poinformowali, że zostały podjęte działania w celu odwodnienia stadionu, natomiast ogrodzenie cmentarza wymaga nakładu środków, zadania nie podjęto.
– czy zostały ustalone spotkania konsultacyjne na temat odpadów komunalnych, ustalenia cen za wodę i kanalizacje. Pan Burmistrz poinformował, ze zostaną ustalone po zakończeniu sesji.
– w sprawie budżetu obywatelskiego – Burmistrz udzielił odpowiedzi, ze nie podjęto działań.
-w sprawie zajęcia stanowiska przez radę odnośnie wybudowania masztu telefonii komórkowej w Iwoniczu- Zdroju, żeby Gmina wystąpiła jako strona postępowania w celu usunięcia tej budowli. – Przewodniczący Rady poinformował, że ta sprawa zostanie przeanalizowana.
Pan Dyrektor ZGK zapewnił, że podejmie działania w sprawie zabezpieczenia i naprawy źródła Czesław.
Przewodniczący Rady odczytał interpelację radnego Pan Rajmunda Boczara z dnia 17 grudnia 2012r.
– odczytał pismo Stowarzyszenia „zachowaj trzeźwy umysł” oraz wyróżnienia dla dzieci z naszej gminy za udział w konkursie.
Pan Radny Drozd Stanisław podziękował Panu Radnemu Powiatu Stanisławowi Kenarowi za współpracę i Dyrektorowi ZGK oraz pytał Pana Rajmunda Boczara, czy są pełnione dyżury. Pan Radny Boczar Rajmund poinformował , że dyżury radnych w Iwoniczu-Zdroju są pełnione.
Pan Kenar Stanisław podziękował Panu Drozdowi za uznanie. Poinformował o dokonanym odbiorze przepustu drogowego w Iwoniczu-Zdroju. Przekazał wszystkim życzenia świąteczne.
Pan Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę. Zaproponował termin kolejnej sesji na dzień 27 grudnia 2012r.
Pan Radny Waldemar Niemczyk podziękował Dyrektorowi ZGK za wykonane prace w sołectwie Iwonicz. Proponował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej utworzyć ekipę remontową do wykonywania drobnych napraw, remontów dla potrzeb Gminy.
Przewodniczący Rady i Pan Burmistrz złożyli wszystkim życzenia świątecznie i noworoczne.
Ad. 7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.45.

Protokołowała DB. Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak