Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXV/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXV/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012r.

Protokół Nr XXV/ 2012

Z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
27 grudnia 2012r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecna na sesji Radna Barbara Pernal. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy ,Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza,
– pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnego powiatu Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju oraz Panią główną Księgową Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2012r.,
2) uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój,
3) uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Iwonicz-Zdrój.
4) uchylenia uchwały własnej.
3. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz zgłosił wniosek o ściągnięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r. Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 13, wstrz. się 1. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Ad. 2 Podejmowanie uchwał:
1) W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Drozd zgłosił wniosek aby nie czytać treści uchwały Statutu ponieważ wszyscy radni zapoznali się z projektem uchwały. Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. Głosujących 14, za 9, wstrzy. się 5. Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady prosił o wprowadzenie w Regulaminie obrad w § 3 ust. 2 na początku zdania „2. W sesji uczestniczą: Burmistrz Gminy, Za-ca Burmistrza Gminy…” Oraz prosił o wpisywanie do protokołu nazwiska radnych , którzy opuścili obrady sesji bez usprawiedliwienia.
Pan Burmistrz zgłosił autopoprawkę aby w Regulaminie obrad dopisać w § 3 ust. 2.” W sesji uczestniczą: Burmistrz Gminy, Za-ca Burmistrza Gminy…”. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2. Uchwala została podjęta.
2) uchwalenia regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Ogłosił 15 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.
Pani Sekretarz poinformowała, że powiatowy inspektor sanitarny pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Do projektu uchwały zgłoszono i odnotowano autopoprawki Pana Burmistrza, które odczytała Pani Sekretarz. W dyskusji udział wzięli Radny Pan Niemczyk Waldemar proponował w § 5 ust 2 lit. c, określić oddzielnie pojemność worków 120 l na tworzywa sztuczne, a pozostałe 80 l. Wyjaśnień dot. segregacji odpadów w tym punkcie udzielił Pan dyrektor ZGK.
Przewodniczący Rady proponował zmianę w § 10 ust. 1 pkt 3) „nieprowadzania zwierząt do rzeki Iwonka i Lubatówka w okresie od 1 maja do końca października”. Pan Krukar zabrał głos odnośnie uporządkowania spraw w zakresie odbierania odpadów tj. będziemy prowadzić sekcję odpadów, a worki z odpadami nadal będziemy składać w tych samych miejscach jak do tej pory. Pan Z-ca Burmistrza potwierdził że takie działanie proponujemy. Do § 5 ust. 13 – zgłoszono uwagi odnośnie zabezpieczenia imprez masowych w pojemniki na śmieci i szalety przenośne. Proponowano do 1000 osób 2 szalety, a na każdy kolejny tysiąc 1 szalet.
Pan Jan Zając proponował dopisać odbieranie eternitu. Pani Sekretarz wyjaśniła, że w § 3 ust.1 pkt 2 i 3 po zmianie ustawy zapisy w tym zakresie mogą ulec zmianie i regulamin będzie zmieniony.
Pan Burmistrz odniósł się do zapisu w § 7 ust.9 „nie dopuszcza się do palenia ognisk i grillowania na terenach zielonych pomiędzy blokami, na balkonach budynków wielomieszkaniowych”. Dyskutowano w sprawie wykreślenia tego punktu z regulaminu.
Pani Sekretarz poinformowała, że po zgłoszonych uwagach regulamin ponownie należy wysłać do zaopiniowania do inspektora sanitarnego i regulamin z wniesionymi poprawkami nie może być dzisiaj uchwalony. Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że w regulaminie nie zdefiniowano odbioru popiołu. Odpad ten pozostaje do odbioru jako odpad limitowany za odpłatnością.
Pan Stanisław Zając proponował zamieścić zapis dot. procedur wdrażania regulaminu i procedur kontrolnych. Pan Dyrektor Zakładu wyjaśnił jak do tej pory były te sprawy uregulowane.
Pani Sekretarz poinformowała jakie zapisy zgodnie z ustawą winny być w regulaminie zawarte w zakresie organizacji i kontroli odbioru odpadów komunalnych i takie są. Pan Kuliga zgłosił sprawę uregulowania w zakresie przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w piecach c.o.
Pani Sekretarz wyjaśniła, że w § 19 regulaminu jest ogólny zapis dot. przestrzegania regulaminu, a w § 7 są zapisy zabraniające dokonywania określonych czynności.
Po zgłoszonych uwagach ustalono, aby projekt uchwały skonsultować z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, zgłaszać zmiany do regulaminu w terminie do połowy stycznia. Następnie po ponownym zaopiniowaniu przez inspektora sanitarnego, przedstawić do uchwalenia w styczniu 2013r.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie uchwała nie została podjęta. Głosujących 14, za 1, przeciw 11, wstrz. się 2.

3) uchylenia uchwały własnej. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Stwierdził, że w obecnej sytuacji do przekształcenia zakładu w spółkę z o.o. nie może dojść, ponieważ spółka przynosiłaby straty i doszłoby do jej upadłości. W przyszłości przeanalizujemy działalność zakładu i podejmiemy decyzje. Pan Radny Stanisław Krukar stwierdził, że podejmując uchwałę o likwidacji zakładu był przekonany, że Zakład podejmuje działania w kierunku utworzenia spółki.
Przewodniczący Rady stwierdził, że likwidacja zakładu do końca nie była przemyślana. Biorąc pod uwagę majątek zakładu oraz wyposażenie zakładu w sprzęt, uważa, że spółka z takim majątkiem nie mogłaby funkcjonować. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta. Głosujących 13, za 12, wstrz. 1.
Ad. 3 Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 15.45.
Prot. DB Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak