biuletynMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoPrzystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”

Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”

Iwonicz-Zdrój 2013.02.19

 
 
O B W I E S Z E N I E
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
 

o przystąpieniu do sporządzania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„IWONICZ 7”
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju
 

Uchwały Nr XXVI/206/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO„IWONICZ 7”

w miejscowości Iwonicz, w gminie Iwonicz-Zdrój

Przedmiotem planu jest przeznaczenie całego obszaru objętego uchwałą na tereny rolnicze

Obszar planu pokrywa się z granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa”
 uchwalonego Uchwałą Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 października 2007 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu

 

Wnioski należy składać na piśmie i kierować na adres Urzędu Gminy: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

Wnioski należy składać do 21 dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  
 

       Paweł Pernal

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój