biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUstalenie zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju

Ustalenie zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 002.K.2013

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 2) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm. ) ), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 72, poz. 406) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz. U. 2012, poz. 1105)
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. Miesięczne wynagrodzenie za pracę dyrektora samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu – Zdroju obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek za wieloletnią pracę,
c) dodatek funkcyjny,
d) dodatek specjalny.
§ 2. 1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego nie może przekroczyć kwoty
6.000 złotych.
2. Dyrektorowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynoszącej po
pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten
wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
3. W związku z kierowaniem jednostką dyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny
w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego, tj. do kwoty
3.000 złotych.
4. Dyrektorowi może zostać przyznany dodatek specjalny. Dodatek ten przysługuje
w szczególności za:
a) okresowe zwiększenie obowiązków służbowych,
b) dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności,
c) wykonywania pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień
trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikę i poziom
uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.
6. Dodatek specjalny wypłacany jest:
a) w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia,
b) w kwocie nieprzekraczającej 40% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
c) za okres wykonywania pracy, z którą jest związany.
§ 3. Składniki wynagrodzenia miesięcznego oraz ich wysokość ustala się odrębnym aktem, w oparciu o niniejsze zarządzenie.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz. U. 2012, poz. 406),ustawy z dnia 3 marca 2000 roku
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury ( Dz. U. 2012, poz. 1105).
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.