biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyWprowadzenie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Wprowadzenie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 003.K.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) ) oraz § 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:
§ 1. Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych wprowadza się „Politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. „Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju” ma zastosowanie na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie przetwarzane są dane osobowe lub praca odbywa się w systemie informatycznym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal