Strona głównabiuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU

O G Ł A S Z A

konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
– Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

 

I. Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –

                                           Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu – Zdroju,

                                           ul. Ks. Jana Rąba 4

II. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor SPZOZ GPL

III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 

1.    Wymagania niezbędne:

   a)    wykształcenie wyższe,

   b)    wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,

   c)    co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,

   d)    brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

   a)   znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność

         leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,

   b)   umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,

   c)   podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji

              dotyczących spraw pracowniczych.  

 

IV.   Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

   a)    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

   b)    odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz potwierdzające staż pracy i dorobek zawodowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem,

   c)    opisany przebieg pracy zawodowej,
   d)    zaświadczenie o niekaralności,

   e)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

   f)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

V.   Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi

 Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28. Na kopercie

 należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz

 adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego

 Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju ”.

 

 Termin składania dokumentów – 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28, w godzinach jego urzędowania . Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania dokumentów. 

 

VI.   Dodatkowe informacje:

1. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej

    konkursem uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al.

    Słoneczna 28, pok. 201

2. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14

    dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

3. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu

    Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Iwoniczu –

    Zdroju i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej

    Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.