biuletynNabór pracownikówKonkurs na stanowisko pomocy administracyjnej – kontrola projektu eInclusion w Urzędzie Gminy w Iwoniczu–Zdroju

Konkurs na stanowisko pomocy administracyjnej – kontrola projektu eInclusion w Urzędzie Gminy w Iwoniczu–Zdroju

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
P O S Z U K U J E
osoby do pracy
na stanowisko pomocy administracyjnej – kontrola projektu eInclusion w Urzędzie Gminy w Iwoniczu–Zdroju

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28
II. Stanowisko: pomoc administracyjna – kontrola projektu eInclusion
III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie, co najmniej średnie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) dobra znajomość zagadnień informatycznych oraz technicznych związanych ze sprzętem komputerowym i sieciami informatycznymi,
d) znajomość systemów operacyjnych Windows, w tym w szczególności Windows 7 oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,
e) umiejętność przygotowania instalacji Windows 7, aktualizacji do Windows 7,
f) umiejętność konfiguracji dysków, partycji, woluminów oraz sterowników urządzeń w Windows 7,
g) doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów z połączeniami sieciowymi i bezprzewodowymi,
h) doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami Windows 7,
i) umiejętność konfiguracji komputerów mobilnych i urządzeń,
j) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej i komunikatów informatycznych,
k) posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) samodzielność,
c) dyspozycyjność,
d) prawo jazdy kat. B,
e) łatwość nawiązywania kontaktów.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) kontrola prawidłowości wykorzystania sprzętu komputerowego w jednostkach podległych oraz u Beneficjentów ostatecznych,
b) zapewnienie ciągłości bezpłatnego dostępu do Internetu zgodnie z założeniami projektu,
c) monitoring prawidłowości oznakowania sprzętu sieci Internetowej oraz sprzętu komputerowego,
d) nadzór nad listami obecności osób korzystających z Internetu i komputerów w jednostkach podległych,
e) rozstrzyganie sporów dotyczących powstałych awarii w sieci Internetowej oraz w zestawach komputerowych,
f) obsługa i serwis sieci Internetowej oraz sprzętu komputerowego w zakresie nieobjętym przez operatora świadczącego usługi,

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) miejsce pracy – praca w budynku Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju,
w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej,
b) stanowisko pracy – związane jest z pracą przy komputerze wewnątrz
budynku oraz z przemieszczaniem się po terenie gminy,
c) umowa o pracę na ¾ etatu,
d) umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do 30 czerwca 2014 r.

VI. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny i CV,
b) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

VII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Dotyczy pracy na stanowisku: Pomoc administracyjna – kontrola projektu eInclusion” z podaniem numeru telefonu kontaktowego, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową do dnia 28 marca 2013 roku do godziny 15:00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje:
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.
2. Kandydaci z najlepszymi wynikami zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez powołany w tym celu zespół ds. naboru.