biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe

UCHWAŁA NR XXVI/203/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. z 2012r. poz. 391)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju lub podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie powyższej działalności, wynoszące :
1) 5,05 zł od osoby za okres jednego miesiąca w przypadku odbioru stałych odpadów komunalnych,
2) 8,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
2. Stawki opłat, o których mowa w ust. 1, nie zawierają podatku VAT, a kwota określona w ust. 1 pkt. 2) nie obejmuje kosztów transportu nieczystości do miejsca ich unieszkodliwienia.
§ 2. Maksymalna stawka opłat za odbiór odpadów segregowanych nie może przekroczyć 50 % kwoty określonej w § 1 ust. 1, pkt. 1).
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/223/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2013 roku.