Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA NR XXVIII/212/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 217 ), w związku z § 2 pkt 2) i § 7 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012, poz.182)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju i przyjmuje się ogłoszenie o konkursie opracowane i przyjęte przez komisję konkursową, powołaną Uchwałą Nr XXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu- Zdroju, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przekazany Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju przez Przewodniczącego komisji konkursowej regulamin przeprowadzenia konkursu, opracowany i przyjęty przez komisję konkursową, o której mowa w § 1, załącza się do niniejszej uchwały jako załącznik Nr 2.
§ 3. Zamieszczenie przyjętego ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym i podaniu go do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w lokalach SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz – Zdrój, powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 7 marca 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie
RADA MIEJSKA W IWONICZU-ZDROJU
O G Ł A S Z A
konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej
w Iwoniczu – Zdroju
I. Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –
Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu – Zdroju,
ul. Ks. Jana Rąba 4
II. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor SPZOZ GPL
III. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierowniczych,
c) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,
d) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących działalność leczniczą oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) umiejętność sprawnego i efektywnego kierowania zespołem pracowników,
c) podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących spraw pracowniczych.
IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora oraz potwierdzające staż pracy i dorobek zawodowy, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
c) opisany przebieg pracy zawodowej,
d) zaświadczenie o niekaralności,
e) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
V. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28. Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju ”.
Termin składania dokumentów – 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28, w godzinach jego urzędowania . Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania dokumentów.
VI. Dodatkowe informacje:
1. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki objętej konkursem uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28, pok. 201
2. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
3. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Iwoniczu –Zdroju i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/212/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 7 marca 2013 r.

Regulamin
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju
§ 1. 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju przeprowadza komisja konkursowa w składzie:
1) Paweł Pernal przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ – przewodniczący komisji
2) Kazimierz Szajna przedstawiciel podmiotu tworzącego – członek komisji
3) Stanisław Drozd przedstawiciel podmiotu tworzącego – członek komisji
4) Jan Zając przedstawiciel podmiotu tworzącego – członek komisji
5) Rajmund Boczar przedstawiciel podmiotu tworzącego – członek komisji
6) Bogusław Dmytrak przedstawiciel podmiotu tworzącego – członek komisji
7) Barbara Mitas przedstawiciel podmiotu tworzącego – lekarz, członek komisji
2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wyboru przez komisję kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Komisja konkursowa może prowadzić prace, jeżeli w posiedzeniach komisji bierze udział co najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący.
4. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie członków o posiedzeniu komisji co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
§ 2. 1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z tymi dokumentami i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).
2. W przypadku stwierdzenia braku chociażby jednego z wymaganych dokumentów, bądź nie posiadania przez kandydata wymaganych kwalifikacji, określonych w ogłoszeniu o konkursie, przewodniczący komisji informuje kandydata o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie.
3. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności kandydata na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych.
4. W posiedzeniach komisji konkursowej, poza protokolantem, nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
§ 3. 1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje jeden głos.
2. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju, zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybieranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów. Skreślenia dokonuje się w ten sposób, że przekreśla się nazwiska kandydatów linią poziomą.
4. Głos jest nieważny w przypadku:
1) pozostawienie nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata,
2) braku skreśleń.
5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
§ 4. 1. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w § 3 kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący zarządza drugie głosowanie. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu przewodniczący zarządza głosowanie trzecie.
2. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w § 3 i może być poprzedzone ponowną dyskusją członków komisji oraz rozmową z kandydatami.
3. W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatów zgłoszonych do konkursu albo w przypadku nie wyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.
§ 5. 1. Ze swoich czynności komisja sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie na ich żądanie.
3. Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących w nim udział w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
§ 6. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. 2012, poz. 182)