biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Podział Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXVIII/213/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) , art.14 i art.16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art.12 § 1, §2 i §3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój , Rada Miejska w Iwoniczu -Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustalony w § 1 podział na obwody głosowania w przypadku wyborów samorządowych będzie miał zastosowanie dopiero do wyborów przeprowadzonych w związku z upływem bieżącej kadencji organów jednostek samorządu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty.
3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Krośnie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/213/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 7 marca 2013 r.
alt