Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA NR XXVI/209/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 49 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. ) ), w związku z § 2 pkt 2), § 3 ust.1 i § 10 pkt 1) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz.182)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju w następującym składzie osobowym:
1) Pan Szajna Kazimierz przedstawiciel podmiotu tworzącego
2) Pan Drozd Stanisław przedstawiciel podmiotu tworzącego
3) Pan Zając Jan przedstawiciel podmiotu tworzącego
4) Pan Boczar Rajmund przedstawiciel podmiotu tworzącego
5) Pani Mitas Barbara przedstawiciel podmiotu tworzącego
6) Pan Dmytrak Bogusław przedstawiciel podmiotu tworzącego
7) Pan Pernal Paweł przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju.
2. Wyznacza się przewodniczącego komisji konkursowej w osobie Pana Pawła Pernala.
§ 2. 1. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja w składzie określonym w §1 ust.1, według zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz. 182), przy zachowaniu kolejności czynności, o których mowa w § 4 tego rozporządzenia.
§ 3. Przewodniczący komisji konkursowej przekazuje Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie.
§ 4. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.