Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVI/ 2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Protokół Nr XXVI/ 2013 z dnia 30 stycznia 2013r.

Protokół Nr XXVI/ 2013

Z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
30 stycznia 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXVI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni na sesji Pan Andrzej Kuliga i Pan Kazimierz Szajna. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, – pracowników Urzędu Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radcę prawny, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnego powiatu Pana Marka Bliżyckiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK Pana Bartłomieja Bykowskiego Pana Rafała Gużkowskiego Dyrektora ZGK w Iwoniczu-Zdroju, Panią Alicje Bąk główną księgową ZGK oraz mieszkańców Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV i Nr XXV z sesji Rady Miejskiej,
4. Podejmowanie uchwał :
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.
2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.,
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2023,
4) uchwały budżetowej na 2013r.
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
– odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej,
– odczytanie opinii komisji stałych,
– dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
6) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
7) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty,
8) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
11) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe,
12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
13) uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”,
14) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz do porządku obrad zgłosił wniosek:
– o ściągnięcie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie: 1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, projekt uchwały został ściągnięty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.
2) uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”, projekt uchwały został ściągnięty w głosowaniu, głosujących 12, 11 za , wstrzy. się 1. – o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7″, projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 12, za 12, w pkt 13),
2) rozpatrzenia skargi, projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 12, za 11, wstrzy. się 1, w kt 14),
3) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy, projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 12, za 11, 1 przeciw, w pkt 15),
4) powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, projekt został wprowadzony w głosowaniu, głosujących 12, za 12, w pkt 16),
Innych uwag nie zgłaszano, porządek obrad zez zmianami został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,
Pani Anna Malik Borowska Sekretarz Gminy odczytała informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy. Pan Burmistrz poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat Pan Krukar pytał o stan bezpieczeństwa w powiecie oraz czy sklep nr 1 w Iwoniczu-Zdroju spełnia wszystkie warunki dot. uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz poinformował, że wg wskaźników powiat krośnieński jest bezpiecznym powiatem. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych spełnia warunki wymagane prawem miejscowym.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu Nr XXIV i Nr XXV z sesji Rady Miejskiej,
Protokół Nr XXIV/2012 został przyjęty w głosowaniu głosujących 12, za 12.
Protokół Nr XXV/2012 został przyjęty w głosowaniu głosujących 12, za 12.

Ad. 4 Podejmowanie uchwał :
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Radny Stanisław Krukar pytał, czy jest wzrost spożycia alkoholu. Pan Burmistrz poinformował, że ten temat wymaga analizy i omówienia na odrębnym spotkaniu, ale zwiększyła się liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych i tym samym zwiększyła się sprzedaż napojów alkoholowych. Pan Skarbnik potwierdził, że w 2012r. nastąpił wzrost dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych. Pan Boczar Rajmund pytał ile osób liczy Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i czy wszyscy członkowie komisji zostali przeszkoleni. Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedział na ww pytania poinformował, że ten temat przedstawi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 12, za 10, wstrz. 2 uchwała została podjęta.

2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013r.,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Komisja Oświaty, kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Pan Krukar pytał, czy będzie szkolenie nt przeciwdziałania narkomanii. Pan Burmistrz poinformował, że szkolenie ww zakresie będzie przeprowadzone. Innych pytań nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 12, za 12, uchwała została podjęta.

3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2020,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Stałe Komisje Rady; Budżetu i Finansów, Uzdrowiskowa, Rozwoju Gminy, Rewizyjna, Oświaty, Kultury ,Zdrowia i Kultury Fizycznej wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Barbara Pernal zgłosiła poprawkę dot. uchwalenia WPF do roku 2020. Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał opinię do projektu uchwały wydaną przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Pan Skarbnik poinformował, że przedstawiony projekt uchwały uwzględnia zmiany wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Burmistrz wyjaśnił dokonane korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2020, i w uchwale budżetowej na 2013r. prosił o uchwalenie tej uchwały i uchwały budżetowej na 2013r.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 12, za 12, uchwała została podjęta.

4) uchwały budżetowej na 2013r.
– Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały budżetowej,
– Pan Skarbnik Gminy odczytał opinię regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały budżetowej. Zmiany do projektu uchwały budżetowej na 2013r. wprowadzono zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – autopoprawką Burmistrza Gminy:

1.Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetowych: zwiększenie o kwotę 891 381zł w tym:
1) W opłacie uzdrowiskowej ( z tytułu planowanej dotacji ) w kwocie 782 250 zł,
2) Z tyt. Wpływów z opłaty za dzierżawę wieczystą w kwocie 86 951 zł
3) Z tyt. Realizacji projektu równi sobie 22180 zł
2.Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:
a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 765 619 zł w tym: bieżące o kwotę 1 715 619 zł, a majątkowe o kwotę 50 000 zł
b) wprowadzono wydatki związane z projektem „równi sobie”,
c) skorygowano wydatki związane z projektem e-inclusion
d) dokonany zmiany nazw paragrafów wydatkowych dotyczących dotacji dla Punktu Przedszkolnego, oraz dla podmiotu świadczącego usługi dowożenia uczniów zgodni z zaleceniem RIO.
e) zmniejszono kwotę dotacji dla Punktu Przedszkolnego z 60% na 40% oraz wyeliminowano wydatki na dotacje na sport.
f) zmniejszono kwoty dotacji dla GOK oraz dla biblioteki
g) dokonano zmian w planach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem,
h) zmieniono załącznik nr 2 do uchwały, zmniejszono kwotę przychodów i kosztów dla ZGK o 60 000 zł.
i) zmniejszono plan wydatków majątkowych do kwoty 91 000 zł.
3. Nie planuje się przychodów budżetowych.
4. Zmienia się nadwyżkę budżetu i ustala w wysokości 2 997 688 zł
5. W § 13 pkt. 4 dokonuje się zmiany upoważnienia zgodnie z zaleceniem RIO
– Przewodniczący stałych Komisji Rady odczytali pozytywne opinie stałych komisji Rady, Komisji: Budżetu i Finansów, Uzdrowiskowej, Rozwoju Gminy, Rewizyjnej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej.
– dyskusja na projektem uchwały budżetowej,
Pan Stanisław Krukar podkreślił, że miał nadzieję, że w budżecie Gminy na 2013r. znajdą się obiecane środki na zamontowanie dwóch lamp na ul. Ogrodowej. Pan Burmistrz wyjaśnił, że w budżecie nie określa się wykonania konkretnych zadań, ale w trakcie realizacji budżetu takie zadanie może być realizowane. Ponadto porozmawia w z Burmistrzem Gminy Rymanów w sprawie partycypacji w kosztach zamontowania tych lamp przy ul. Ogrodowej. Koszt tego zadania będzie wynosił ok. 18 000 zł. Pan Jan Zając prosił o zabezpieczenie środków na odnowienie parkietu w hali sportowej w Lubatowej. Radni Pani Świstak i Pan Krukar podkreślili, że to zadanie winno być realizowane z budżetu szkoły. Pan Niemczyk Waldemar i Pan Stanisław Zając poruszyli sprawę dofinansowania zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Pan Burmistrz poinformował, o wzroście kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz że w miarę posiadanych środków ww zadania w bieżącym roku będą realizowane. Mieszkaniec Gminy, zabrał głos na temat rozwoju sportu, podkreślił, że to zadanie należy dofinansować.
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 12, za 10, wstrzy. się 2, uchwała została podjęta.

5)w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji udział wziął Pan Krukar Stanisław prosił o informację w sprawie wysokości dotacji jaka będzie udzielona dla przedszkola niepublicznego w bieżącym roku. Prosił o przyznanie dotacji w wysokości 60 %.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu wynosi 81 600 zł/25 dzieci, taką dotację przyjęto w budżecie gminy na 2013r.. Natomiast w razie wystąpienia problemów będzie rozważana kwestia udzielenia pomocy. W 2012r. była to kwota 50 000 zł. Przewodniczący Rady poinformował o udzielonej pomocy w 2012r, na działalność przedszkola. Innych uwag nie zgłaszano.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 12, za 12, uchwała została podjęta.

6)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Pan Radny Waldemar Niemczyk proponował uchwalenie niższych stawek dla rodzin wielodzietnych. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Sekretarz, poinformowała o nowelizacji ustawy, która pozwalać będzie na dopłatę z budżetu Gminy, jeżeli zmniejszymy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawodawca nowelizacją ustawy daje Gminom możliwość w terminie trzech miesięcy dostosować zapisy w uchwałach do przepisów ustawy. Ww sprawie głos zabrali Pan Stanisław Drozd i Pan Stanisław Krukar.
Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 12, wstrz. się 1, uchwała została podjęta.

7)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pani Sekretarz wyjaśniła sprawę doręczenia deklaracji mieszkańcom Gminy i złożenia deklaracji przez mieszkańców gminy w Urzędzie terminie do 30 kwietnia. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta.

8) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Radny Waldemar Niemczyk pytał w sprawie nieterminowych wpłat, Pan Skarbnik poinformował, że w sprawie ściągania należności wraz odsetkami będą miały zastosowanie przepisy ustawy ordynacji podatkowej. Pan Z-ca Burmistrza poinformował o zmianach ustawy w przedmiocie tej uchwały o możliwości dokonywania tych czynności w formie elektronicznej. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 12 za, 1 przeciw, uchwała została podjęta.

9) sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
Poinformowano mieszkańca Iwonicza-Zdroju dostosowanie zapisów w regulaminie utrzymania czystości i porządku zgodnie z propozycjami zgłaszanymi na zebraniu mieszkańców w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Pan Jan Zając pytał o koszty odbioru odpadów komunalnych w Iwoniczu- Zdroju, którą będą wykonywane 4 razy w miesiącu. Wyjaśniono, że w Iwoniczu-Zdroju odpady komunalne były wykonywane 4 razy w miesiącu i koszty są jak do tej pory. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 13 za , uchwała została podjęta.

10) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Krukar, Pan Burmistrz, Pan Kuziemka, Pan Dyrektor ZGK, Pani Radca prawny. Przedmiotem dyskusji była sprawa ustalenia wysokości górnej stawki, terminu jej obowiązywania do końca czerwca 2013r. Wyjaśniono, że obecna stawka nie zabezpiecza kosztów wysypiska, występuje strata Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Pan Burmistrz Gminy proponował, żeby wykreślić zapis z  pkt. 2), dot. stawki 8.00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłe, że ta stawka„ nie obejmuje kosztów transportu nieczystości do miejsca ich unieszkodliwienia.” Uważa, że w tej stawce winny zawierać się koszty transportu tych nieczystości. Pani Radca Prawny i Radny Kazimierz Kuziemka Pani Alicja Bąk Główna księgowa ZGK zabrali głos w sprawie tej stawki i kosztów związanych z tą usługą. Wyjaśniono, że ten zapis w projekcie uchwały jest prawidłowy. Na pytanie Radnego Krukara Stanisława Pan Dyrektor ZGK poinformował o zebranych 40 tonach segregowanych odpadów komunalnych za okres od lipca ubiegłego roku oraz o stosowanych ulgach za składowanie odpadów segregowanych na wysypisku w Krośnie. Ponadto omówił koszty segregacji odpadów komunalnych, w tym koszty worków naklejek na worki. Ww sprawie zabrał głos radny Stanisław Zając zaproponował wprowadzenie kodów kreskowych w celu kontroli segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy. Po dyskusji, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 9 za, przeciw 1, wstrz. się 3, uchwała została podjęta.

11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 13 za, uchwała została podjęta.

12) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Radca prawny poinformowała, że po zawiadomieniu skarżącego o podjęciu uchwały, sporządzi w przedmiotowej sprawie wystąpienie do WSA w Rzeszowie. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 12 za, wstrz. się 1, uchwała została podjęta.

13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7″,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Rady prosił o wyjaśnienie projektu uchwały dot wykreślenia w projekcie uchwały zapisów „farmy wiatrowej”. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia w sprawie zmiany przeznaczenia terenu pod farmę wiatrową, pod tereny rolnicze tj. sporządzenie MPZP Iwonicz 7. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, 13 za, uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy , po przerwie wznowił obrady.

14) rozpatrzenia skargi,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta.

15) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Rafał J. podziękował za rozpatrzenie skargi, prosił o załatwienie pozostałych spraw przedstawionych w omawianym piśmie, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 9, przeciw 1, wstrz. się 3, uchwała została podjęta.

16) powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Skład osobowy komisji konkursowej kandydaci zostali zgłoszeni na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej, Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
1) Pan Szajna Kazimierz  przedstawiciel podmiotu tworzącego
2) Pan Drozd Stanisław  przedstawiciel podmiotu tworzącego
3) Pan Zając Jan  przedstawiciel podmiotu tworzącego
4) Pan Boczar Rajmund  przedstawiciel podmiotu tworzącego
5) Pani Mitas Barbara  przedstawiciel podmiotu tworzącego
6) Pan Dmytrak Bogusław  przedstawiciel podmiotu tworzącego
7) Pan Pernal Paweł przedstawiciel Rady Społecznej SPZOZ GPL w Iwoniczu – Zdroju.
Na przewodniczącego komisji konkursowej Komisja OKZiKF zaproponowała wyznaczyć Pana Pawła Pernala.
Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania głosujących 13, za 13, uchwała została podjęta.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Przewodniczący Rady zapoznał Radę z treścią pism jakie wpłynęły do Rady Miejskiej:
1) Odpowiedź Pana Burmistrza na interpelację Radnego Rajmunda Boczara,
2) Odpowiedź Pana Burmistrza na pismo Pani Anny J.W.
3) Odpowiedź Pana Adama N. na pisma Urzędu Gminy i Przewodniczącego Rady w sprawie kanalizacji remontu dróg i w innych sprawach przedstawionych w piśmie. Przewodniczący Rady poinformował, że przekaże sprawę do rozpatrzenia Pani Radcy prawny.
4) Pismo Dyrektora SU Piast w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój,
5) Pismo od Sanatoriów Uzdrowiskowych Iwonicza-Zdroju dot. uwag do opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy do 2020 r. Pani Sekretarz poinformowała, że Dyrektorzy sanatoriów brali udział w konsultacjach, była przeprowadzona pełna konsultacja, uwagi zostały przekazane wykonawcy do wykonania, sprawy zmian strategii są w toku. Na temat strategii rozwoju gminy, zawarcia w strategii konkretnych potrzeb dla mieszkańców gminy oraz konsultacji tego tematu z mieszkańcami Gminy zgłosił Pan Alfred J. Pan Burmistrz poinformował o pracach związanych z opracowaniem strategii o zapisanych zamierzeniach o celach jakie chcemy osiągnąć, o ograniczeniach inwestycyjnych, prosił o sprecyzowanie konkretnych wniosków.
Pani Świstak poinformowała o przeprowadzonych ankietach jak postrzegamy Iwonicz-Zdrój, co chcemy zmienić wynik jest zaskakujący, po zrealizowaniu tych zamierzeń Iwonicz-Zdrój powróciłby do świetności. Natomiast budowa hotelu w Iwoniczu-Zdroju w obecnej sytuacji jest niepewna.
6) Pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w sprawie podjęcia uchwały dot. uchwalenia roku 2013 rokiem Władysława Bełzy.
7) Pismo Stowarzyszenia Sportu po transplantacji (prośba o dofinansowanie obozu kondycyjnego),
8) Podziękowanie za wznowienie nauczania j. niemieckiego w Zespole Szkół w Lubatówce, przekazane od Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Lubatówce.
Następnie przedmiotem dyskusji były sprawy;
– regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy – dot. regulacji prawnych nie wykraczających poza prawa właścicieli nieruchomości, a nie rodzących konfliktów sąsiedzkich. Pani Sekretarz prosiła o jak najszybsze zgłaszanie uwag do ww regulaminu.
– Prowadzonej gospodarki leśnej – Mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zgłosił problem dotyczący wycinki drzew w lasach wokół Iwonicza-Zdroju, wykonywanej w sposób dewastujący teren leśny. Uważa, że teren parku zdrojowego powinien znajdować się w strefie szczególnej ochrony z zakazem wycinki drzew. Prosił o zainteresowanie się tym tematem przez organy Gminy.
Pan Alfred J. zabrał głos na temat wycinki drzew w lasach wokół Iwonicza-Zdroju.
W powyższej sprawie głos zabrał Pan Burmistrz podziękował Panu za zainteresowanie się tym tematem, zobowiązał się zorganizować spotkanie z Nadleśnictwem. Omówił temat obowiązującego planu urządzania lasu oraz wycinki selektywnej i pielęgnacyjnej jaka powinna być prowadzona w lesie, tj. wycinki chorych, uszkodzonych drzew.
Pan Krukar Stanisław zgłosił problem prowadzonych wyścigów samochodowych wokół Placu Oczki w Iwonicz-Zdroju oraz o wystosowanie pisma informującego mieszkańców o bezpiecznym trzymaniu psów.
Na koniec Przewodniczący Rady odczytał prośbę o pomoc finansową dla chorego dziecka.

Ad. 6 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVI sesji o godz. 16.00.

Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak