biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVII/ 2013 z dnia 4 marca 2013r.

Protokół Nr XXVII/ 2013 z dnia 4 marca 2013r.

Protokół Nr XXVII/ 2013

Z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
4 marca 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXVII sesji, zwołanej w trybie przyspieszonym w celu wprowadzenia sprawie zmian do uchwał podjętych na ostatniej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
3. Zamknięcie Sesji.
Pan Burmistrz do porządku obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały zawiera korektę dot. wykreślenia z deklaracji przepisu art. 233 Kodeksu karnego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 za.
Pan Boczar Rajmund zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad bieżących spraw Gminy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 za. Porządek obrad po przyjętych zmianach został przyjęty w głosowaniu 15 za.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie
2. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2 Podejmowanie uchwał w sprawie :
1) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz-zdrój oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. Wyjaśnił zmianę wprowadzoną zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty
i uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w § 2 uchwały. Wprowadzona zmiana obejmuje również dotację na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iwonicz – Zdrój.
Innych uwag nie zgłaszano Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.
2) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Sekretarz Gminy w zakresie wprowadzonych zmian tj. z deklaracji wykreślono przepis art. 233 Kodeksu karnego. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

Ad. 3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
Pan Radny Rajmund Boczar zgłosił następujące sprawy:
– pobicia mieszkańca Iwonicza-Zdroju – prosił o wystosowanie pisma do Komisariatu policji o zwiększenie czujności nad bezpieczeństwem mieszkańców.
– pytał, czy osoby będące pod opieką GOPS otrzymują pieniądze, czy bony na art. spożywcze i w jakiej wysokości .
– poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania z ostatniej sesji dotyczące Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odnośnie liczby członków komisji, czy wszyscy członkowie zostali przeszkoleni w zakresie ustawy przeciwdziałania alkoholizmowi, jaki był koszt utrzymania komisji za 2012r. oraz czy komisja może zająć się osobami spożywającymi alkohol za garażami.
– pytał o koszt rejestratora czasu pracy pracowników,
– oraz jakie Burmistrz podjął prace związane z zabytkowym zegarem na wieży zegarowej.
Pan Burmistrz odniósł się do przedstawionych spraw przez Pana Radnego Boczara: w sprawie pobicia mieszkańca stwierdził, że należy zastanowić się jakie wprowadzić metody, żeby takich sytuacji, było jak najmniej, skontaktuje się w tej sprawie z Kierownikiem Posterunku Policji. Odnośnie spraw opieki społecznej poprosi Panią Dyrektor o odpowiedź, natomiast w sprawie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedzi udzieli Pani Gościńska.
Natomiast koszt systemu rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy razem z oprogramowaniem, wynosi ok. 7 tyś. zł. System poprawił efektywność pracy. Wprowadzi go również do Gminnego Przedszkola w celu poprawienia efektywności pracy personelu oraz uszczelnienia systemu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Pani Świstak stwierdziła, że wprowadzając taki system do przedszkola, to wprowadzamy nieufność.
Pan Przewodniczący Rady przedstawił sprawy gdzie wystąpiły zaniedbania w zakresie wykonania poprawek w ramach gwarancji w domu ludowym w Iwoniczu, w szkole w Iwoniczu, sprawę przeciągania uruchomienia zegara na wieży bazarowej, nieszczelności gazu w szaletach miejskich. Wyjaśnień ww sprawach udzielił Pan Niemczyk Robert Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy.
Następnie Pan Andrzej Kuliga pytał o środki na zadania w zakresie rozwoju sportu. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie przekazania środków z programu pn: „Gram w piłkę nie piję”. Następnie Radni zgłosili uwagi na temat funkcjonowania urzędu po zmianach lokalowych, sprawę rozprowadzenia darów unijnych dla mieszkańców Gminy znajdujących się w potrzebie oraz sprawę segregacji odpadów komunalnych.

4. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 14.50.

Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak