Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXVIII/ 2013 z dnia 7 marca 2013r.

Protokół Nr XXVIII/ 2013 z dnia 7 marca 2013r.

Protokół Nr XXVIII/ 2013

Z obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
7 marca 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 16.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXVIII sesji, zwołanej w trybie przyśpieszonym. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Radny Waldemar Niemczyk.
Następnie powitał obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.
3. Zamknięcie sesji.
Pan Burmistrz do porządku obrad zgłosił wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14 Innych uwag nie zgłaszano. Porządek został przyjęty w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Ad. 2 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu – Zdroju.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pani Anna Wołtosz Przewodnicząca Komisji Statutowej odczytała pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały. Pan Łukasz Bień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu uchwały.
Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.
Ad. 3 Zamknięcie sesji . Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVIII sesji o godz. 16.25.
Prot. D.B Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak