Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przystąpienie do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 7”

Przystąpienie do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 7”

UCHWAŁA NR XXVI/206/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „IWONICZ 7”

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art.14 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 110, poz. 647 z późn. zm. ) )
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7 ” w miejscowości Iwonicz.
§ 2. Granica obszaru objętego projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7”, wskazana na załączniku graficznym do niniejszej Uchwały, pokrywa się z granicą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA WIATROWA” uchwalonego Uchwałą Nr X/73/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2007 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 110 część II poz. 2796 z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Przedmiotem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7” będzie przeznaczenie całego obszaru objętego uchwałą na tereny rolnicze.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA- WIATROWA”.
§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik graficzny