Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

UCHWAŁA NR XXVI/205/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju, uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju nie uwzględnia wezwania skierowanego przez Pana /-/ do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Iwonicz-Zdrój, w zakresie przepisu§ 25 tej uchwały ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 13, poz. 186) i odmawia usunięcie naruszenia prawa.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zawiadomi Wzywającego o stanowisku zajętym przez Radę Miejską .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.