Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXVI/202/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Iwonicz-Zdrój w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązuję się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych – pojemnikach o pojemności 60/l, 80/l,120/l oraz odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych z terenów zamieszkałych.
§ 3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:
1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, w miejscowości Iwonicz-Zdrój 4 razy w miesiącu.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 2 razy w miesiącu.
3. Odpady komunalne tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
§ 4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki , a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 5. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwonicz-Zdroju.
§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.