Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/201/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. , poz. 391 z póź.zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuję:
§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, co miesiąc z góry bez wezwania, do dnia 10 – go każdego miesiąca za dany miesiąc.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.
§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą uiszczać opłatę poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3. Przez właściciela nieruchomości zamieszkałych rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.