biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania

UCHWAŁA NR XXVI/198/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90 ust. 2d i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, przekazywanej z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój, na finansowanie działalności niepublicznych form wychowania przedszkolnego, to jest zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest uprawniona osoba prawna lub fizyczna.
§ 2. Osobie prowadzącej wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, to jest w formie zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia (wychowanka) objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Iwonicz – Zdrój.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, do Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój, przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 2 wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać następujące dane:
a) nazwę i adres podmiotu prowadzącego wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach,
b) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
c) planowaną liczbę uczniów ( wychowanków),
d) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
e) zobowiązanie do informowania organu dotującego o każdej zmianie w liczbie uczniów ( wychowanków),
f) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn planowanej liczby uczniów( wychowanków) na rok udzielenia dotacji i kwoty wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, o którym mowa w § 2.
2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków)w danym miesiącu, przekazywanej do 15 dnia każdego miesiąca Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.
3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach sporządza miesięczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach sporządza roczne rozliczenie wykorzystania otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W przypadku, gdy podmiot kończy swoją działalność w trakcie roku budżetowego, rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 6. 1. Organ dotujący ma prawo kontroli zarówno wykorzystania dotacji, jak i wszelkich danych stanowiących podstawę jej udzielenia.
2. Do przeprowadzenia kontroli Burmistrz Gminy może imiennie upoważnić pracowników Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
3. Kontrola może być przeprowadzona, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne o terminie planowanej kontroli. Czynności kontrolne mogą być również podjęte w każdym czasie, jeżeli na konieczność ich podjęcia wskazują zaistniałe okoliczności.
4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą na podstawie dokumentów, pisemnych oświadczeń, pism wyjaśniających lub opinii rzeczoznawców zebranych w toku postępowania kontrolnego.
5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w czasie kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów, a także zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Wyniki kontroli kontrolujący przedstawia w formie protokołu. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.
7. W przypadku, gdy w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zamieszcza wnioski i/lub zalecenia. Kontrolowany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, jest obowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 7. Tracą moc: 1. Uchwała Nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój,
2. Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój zespołowi wychowania przedszkolnego, punktowi przedszkolnemu
na rok ………
…………………………………………… Iwonicz – Zdrój, dnia……………… (pieczęć zespołu wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego)
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój zespołowi wychowania przedszkolnego, punktowi przedszkolnemu
na rok ………
1. Pełna nazwa i adres zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego oraz organu prowadzącego:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Numer i data wpisu zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Planowana liczba uczniów w roku …………. w okresie:
a) styczeń – sierpień …………………………………………….
b) wrzesień – grudzień ………………………………………….
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów (wychowanków).

podpisy osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy
1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków)
Iwonicz – Zdrój, dnia ………………
……………………………………………………..
( pieczęć zespołu wychowania przedszkolnego,
punktu przedszkolnego)
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków)
( według stanu na dzień sporządzenia)
1. Pełna nazwa zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Liczba uczniów ogółem ……………., w tym:
a) będących mieszkańcami Gminy Iwonicz – Zdrój:
ogółem …………………………………………………………
b) niebędących mieszkańcami Gminy Iwonicz – Zdrój:
ogółem …………………………………………………………
……………………………………….
( podpis osoby uprawnionej)
Informację należy przedłożyć Burmistrzowi
Gminy Iwonicz – Zdrój do 15 dnia każdego
miesiąca.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój
za miesiąc ………………. rok ………
…………………………………………… Iwonicz – Zdrój, dnia ………………
(pieczęć zespołu wychowania przedszkolnego
punktu przedszkolnego)
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój
za miesiąc ………………. rok ………
1. Pełna nazwa zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kwota otrzymanej dotacji za miesiąc ………………….rok ………………. w złotych ………………………………..
3. Kwota otrzymanej dotacji w złotych, narastająco od początku roku do końca miesiąca, za który
składane jest rozliczenie ………………………………………………………….
4. Wykorzystanie otrzymanej dotacji w złotych:
a) wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia przysługujące pracownikom …………………………
b) składki na ubezpieczenie społeczne ………………………..
c) składka na Fundusz Pracy …………………………
d) zakup materiałów i wyposażenia …………………………
e) zakup energii …………………………
f) zakup usług …………………………
OGÓŁEM ………………………..

………………………………………
( podpis osoby uprawnionej)
Rozliczenie dotacji należy przedłożyć
Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój,
w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie
dotacji.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/198/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój
za rok ……………..
Iwonicz – Zdrój, dnia ……………………
……………………………………………………..
( pieczęć zespołu wychowania przedszkolnego,
punktu przedszkolnego)
Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój
za rok ……………..
1. Pełna nazwa zespołu wychowania przedszkolnego, punktu przedszkolnego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Organ prowadzący ………………………………………………………………………………………………………………………………

Lp. Miesiąc Rzeczywista liczba dzieci w danym miesiącu Kwota dotacji przypadająca na 1 ucznia Kwota należnej dotacji Kwota dotacji otrzymanej Różnica w zł
+/-

Razem
………………………………..( podpis osoby uprawnionej)

Rozliczenie należy przedłożyć do 20 stycznia
roku następującego po roku udzielenia dotacji.