biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwała budżetowa na rok 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/ 197/2013
Rady Miejskie w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2013r.

uchwała budżetowa
na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu w wysokości 29 407 441,93 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 28 926 022,93 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 454 975,69 zł.
2) majątkowe w wysokości 481 419 zł,
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 471 419 zł
Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 409 753,93 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 26 318 753,93 zł,
W tym:
– wydatki jednostek budżetowych 19 218 907 zł
W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 320 175 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 898 732 zł
– dotacje na zadania bieżące 793 700 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 972 012 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 513 734,93 zł
– obsługa długu 820 400 zł
2) majątkowe w wysokości 91 000 zł w tym:
– inwestycje i zakup inwestycyjne 91 000 zł w tym:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości
0zł.
Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup
przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.
Podział planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej
uchwały

§ 3
W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 30 000 zł,
2) celową w wysokości – 65 000 zł,
z przeznaczeniem na:
zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 65 000 zł,

§ 4
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 997 688 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 997 688 zł,

§ 6
Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 997 688 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
§ 7
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,

§ 8
Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:
1. Ustala się dochody w kwocie 135 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.
Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
11) wspomaganie ekologicznych form transportu;
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);
20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
4.Ustala się dochody z tytułu pobierania opłaty za wywóz śmieci w kwocie 425 520 zł oraz wydatki również w kwocie 425 520 zł.
§ 9
Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Iwonicz-Zdrój przedstawia poniższa tabela

Sołectwo Iwonicz
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont budynku Szatni LKS „Iwonka” Iwonicz 92605 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Sołectwo Lubatowa
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont i doposażenie Domu Ludowego w Lubatowej 92109 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Sołectwo Lubatówka
lp Nazwa Zadania Rozdział § Kwota
1 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubatółwce 80101 4270 26 553,00 zł
Razem 26 553,00 zł

Ogółem 79 659,00 zł

§ 10
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 958 892 zł. Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały
§ 11
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 575 640 zł, koszty – 5 575 640 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 13
Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat¬ków między działami, w zakresie:
a) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
b) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c) dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki