Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/194/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r., poz. 1356)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.
I. Wstęp
§ 1. 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dla Gminy Iwonicz-Zdrój, zwany dalej „Programem” jest kontynuacją działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych w Gminie, dostosowany w miarę potrzeb do aktualnych uwarunkowań.
2. Szczegółowe zadania Programu przewidziane do realizacji w 2013 roku wnikają z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 )oraz Narodowego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015.
3. Program jest adresowany do mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, a także osób zajmujących się zawodowo problemami alkoholowymi. Głównym zadaniem Programu jest stworzenie warunków służących zmniejszenie szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój.
II. Główny cel Programu
Podstawowym celem Programu jest ograniczanie używania alkoholu oraz związanych z tym problemów.
III. Zadania do realizacji w 2013 roku
§ 2. 1. Zwiększanie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych poprzez:
1) finansowanie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego świadczącego pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz motywowanie ich do leczenia,
2) finansowanie opinii biegłego psychologa orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
3) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,
4) rozpropagowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania przez uzależnionych i współuzależnionych pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy,
5) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu,
6) refundacja kosztów leczenia odwykowego – w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem utrzymania trzeźwości w trakcie leczenia (m. in. udokumentowane dojazdy na terapię do Poradni Odwykowej),
7) refundacja kosztów pobytu na obozach, rekolekcjach, szkoleniach, seminariach abstynenckich, zajęciach terapeutycznych, grupach samopomocowych osobom uzależnionym – pod warunkiem utrzymywania trzeźwości,
8) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
9) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA i innych.
2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
1) wspieranie pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną rodzin z problemem
alkoholowym, przemocą w rodzinie i trudnościami w zakresie opieki i wychowania,
2) konsultacje dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej,
3) uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
4) organizowanie grup wsparcia dla osób po zakończeniu programu leczenia w placówce odwykowej,
5) sfinansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie,
6) wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu udzielającego pomocy dzieciom i rodzinie z problemami wynikającymi z uzależnień, w szczególności w zakresie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
7) finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej (m.in. dla członków GKRPA, nauczycieli, policji, zespołu interdyscyplinarnego i innych osób przeciwdziałających szeroko rozumianej patologii społecznej).
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych oraz socjoterapeutycznych poprzez:
1) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom społecznym
( alkohol, narkotyki, przemoc ) w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców,
2) wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych ( w tym m. in. świetlic),
3) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych ( w tym: spektakli teatralnych, happeningów, koncertów profilaktycznych, warsztatów profilaktyki, zajęć rekreacyjnych itp.),
4) wspieranie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych,
5) wspieranie działań świetlic dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
6) zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach,
7) współorganizację wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktycznych,
8) prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie Gminy, udział w kampaniach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
9) promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego,
10) współorganizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,
11) współpracę z instytucjami, organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień,
12) zakup materiałów edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
13) realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w aktywne formy spędzania czasu wolnego,
14) wspieranie organizacji lokalnych, imprez rozrywkowych i sportowych promujących
bezalkoholowe przedsięwzięcia,
15) organizowanie wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich połączonych z programem profilaktycznym,
16) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikowania dzieci na wypoczynek letni i zimowy,
17) gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z nimi,
18) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci,
19) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych,
20) organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i rodzin( m. in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki, rekolekcje trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki itp.),
21) prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej,
4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:
1) współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
2) współpracę i wspieranie ruchów samopomocowych,
3) dofinansowanie imprez, wypoczynku letniego i zimowego oraz innych działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,
4) dofinansowanie Sesji szkoleniowych Programu Rozwoju Osobistego,
5) finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową,
6) wspieranie klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,
7) współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi działającymi zgodnie z obowiązującym prawem, w dziedzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych,
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez:
1) prowadzenie rozmów interwencyjnych ze sprzedawcami i przedsiębiorcami posiadającymi
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) zawiadamianie odpowiednich podmiotów i organów o naruszeniu wyżej określonych przepisów ustawy,
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, poprzez:
wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym
leczeniu odwykowym.
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 3. Członkom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie:
1) za udział w posiedzeniu Komisji – 80 złotych,
2) za udział w zespole kontrolującym przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 złotych,
3) za udział w zespole przeprowadzającym rozmowy motywujące do zmiany postawi podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu – 100 złotych,
4) za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta i zwrot kosztów przejazdu na ogólnych zasadach.
V. Postanowienia końcowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczenia w miejscach publicznych.