Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVI/195/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2013 rok.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1. Główne strategie, które stanowią ramy działania samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii zostały określone przez:
– ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.),
– Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
Dokumenty te stanowiły podstawę przy opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Ponadto przy opracowaniu tego programu posłużono się diagnozą potrzeb w tym zakresie.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Iwonicz –Zdrój określa lokalną strategię w zakresie minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania narkotyków.
Gminny Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Rozdział II. Cele programu
§ 2. Głównym i podstawowym celem programu jest ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów i zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Inne cele to:
– informowanie o szkodliwości środków i substancji psychoaktywnych, których używanie prowadzi do narkomanii,
– wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem od narkotyków,
– podejmowanie działań lokalnych i ogólnokrajowych w zakresie narkomanii,
– zapobieganie problemom narkomanii poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną,
– promocja zdrowego stylu życia.
Rozdział III. Zadania
§ 3. Do najważniejszych zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należą:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, a w tym:
– udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków przez specjalistę uzależnień (motywowanie do leczenia stacjonarnego, psychoterapia indywidualna, poradnictwo);
– zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych np. ulotek, broszur, poradników itp.;
– prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków;
– prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii i ograniczania szkód w związku z używaniem narkotyków.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym:
– dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów oraz seminariów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem narkomanii organizowanych dla nauczycieli, pracowników świetlic oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– konsultacje oraz poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, a w tym:
– organizowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
– edukacja na temat specyfiki funkcjonowania rodziny z problemem narkotykowym oraz specyfiki rozwoju dzieci w tych rodzinach,
– zakup literatury, ulotek, prenumerata czasopism o tematyce narkotykowej,
– wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,
– prowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii,
– organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin z grup ryzyka.
4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, a w tym:
– współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
– promowanie wolontariatu jako formy użytecznego wykorzystania czasu.
5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu społecznego, a w tym:
– współpraca w powyższym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 realizują:
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
– Szkoły Podstawowe,
– Gimnazja,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –Gminna Przychodnia Lekarska,
– Komisariat Policji,
– Osoby fizyczne, specjaliści z zakresu uzależnień i profilaktyki,
– Organizacje pozarządowe.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.