biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

Ustalenie podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 004.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 . o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 461 z późn. zm. ), Zarządzenia Nr 13/2013 Starosty Krośnieńskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu krośnieńskiego w 2013 roku.
zarządza sie co następuje:
§ 1. 1) Ustala się ” Wytyczne Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku” – stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, które określają podstawowe założenia i kierunki działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2013 roku.
2) Ustala się ” Kalendarzowy Plan Działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój w 2013 roku” – stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym Planie, o którym mowa w § 1 pkt. 2, wszystkich wykonawców.
§ 3. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.