biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

 

ZARZĄDZENIE Nr 006.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz - Zdrój

z dnia 18 marca 2013 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.         Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r.

 

z a r z ą d z a m, co następuje :

 

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2

3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 4 oraz zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z tabelą nr 5

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

 

Załączniki