biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

UCHWAŁA NR XXVI/199/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm ) art.6j ust.1 pkt 1 oraz art. 6 k ust.1 pkt.1 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z poź.zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 12,00 zł
3. Ustala się niższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 7,88 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.