Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/204/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) )
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku części nieruchomości Nr 1302/3 o pow. 44 m2 położonej w Iwoniczu – Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 63986 .
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości, o której mowa w ust. 1.
§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Wydzierżawienie nieruchomości o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.