biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/200/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z póż.zm.) w zw. z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 152, poz. 897 z póź.zm)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 30 kwietnia 2013 r.
§ 3. Miejscem składania deklaracji jest siedziba Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Deklaracja