biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/211/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z póż.zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Określa się termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 30 kwietnia 2013 r.
§ 3. Miejscem składania deklaracji jest siedziba Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Deklaracja