Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Dostosowanie i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Dostosowanie i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

U C H W A Ł A Nr XXIX/220/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie dostosowania i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)

Rada Miejska postanawia:

§ 1
W związku z ustawowym obowiązkiem dostosowania wieloletniej prognozy finansowej oraz podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załączniki