Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ogłoszenie roku 2013 „Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

Ogłoszenie roku 2013 „Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

UCHWAŁA NR XXIX/217/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia roku 2013 „Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) ) oraz wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza – Zdroju.
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju uchwala, co następuje
§ 1. Ogłasza się rok 2013 „Rokiem Władysława Bełzy” na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój.
§ 2. Przyjmuje się ramowy harmonogram obchodów „Roku Władysława Bełzy”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz upoważnia się Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój do powołania komitetu organizacyjnego obchodów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.