Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Regulamin utrzymania czystości i porządku

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Uchwała Nr XXIX/215/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])  ) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[2])  ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska Iwonicza-Zdroju uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/345/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/2013  
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju  
z dnia 26 marca 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 
IWONICZ -ZDRÓJ
 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.  

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego.  

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak aby nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych.  

3. Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.  

§ 3. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Instalacja odprowadzająca ścieki musi być wyposażona w odstojnik i łapacz oleju. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi jest zabronione.  

2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:  

1)       papier i tektura,  
2)       tworzywa sztuczne,  
3)       szkło,  
4)       metale,  
5)       opakowania wielomateriałowe,  
6)       oraz odpady komunalne typu:  
a)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

b)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

c)  zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,  

d)  odpady budowlane i rozbiórkowe,  

e)  przeterminowane leki,  
f)    zużyte opony,  
g)  odpady zielone,  

h) odpady biodegradalne, w tym opakowania biodegradalne.  

2. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych, odpadów biodegradalnych ( nadających się do kompostowania) powstających na terenie nieruchomości oraz ich kompostowanie i wykorzystywanie we własnym zakresie.  

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o pojemniku należy przez to rozumieć także worek służący do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemnik – (worek) powinien odpowiadać normie o grubości od 0,05 mm do 0,07 mm.  

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna    pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na terenach publicznych    

§ 5. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

1) kosze uliczne o pojemności 35-70 l;  

2) kosze dla klientów lokali spożywczych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji o pojemności 30-50 l;  

3) pojemniki na odpady o pojemności 50 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l;  

4) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l;  

5) worki o pojemności 60 l, 80 l, 120 l;  

6) kontenery typu KP 7.  

2. Zestaw do zbierania odpadów:  

1) dla domów jednorodzinnych:    

a) pojemniki – (worki) na odpady pozostałe ( zmieszane) o pojemności 120 l i grubości od 0,06 mm do 0,07 mm,  

b) pojemniki – (worki) na:  

– szkło – o pojemności 80 l i grubości od 0,06 mm do 0,07 mm  

– tworzywa sztuczne papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 120 l i o grubości od 0,06 mm do 0,07 mm; dopuszcza się również aby papier lub tektura były związane w sposób trwały sznurkiem,  

2) dla budynków wielomieszkaniowych:    

a) pojemniki na opady pozostałe ( zmieszane ) – o pojemności 1100 l;  

b) pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metalu, o pojemności 1500 l,  

c) a także pojemniki- (worki) , o których mowa w pkt. 1).  

3. Ilość przewidzianych pojemników i worków na mieszkańca Gminy Iwonicz-Zdrój będzie dostosowana do danych zawartych w Wojewódzkim Programie Gopodarki Odpadami (WPGO) dotyczących średniej rocznej produkcji poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.  

4. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników ( worków) do liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów.  

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy umieszczać w pojemnikach ( workach) , które należy szczelnie zamknąć oraz opatrzyć kolorową etykietą z napisem Gmina Iwonicz-Zdrój odpowiadającą frakcji odpadów:  

1) etykietki naklejamy w następujący sposób :  

a) białą – odpady pozostałe, niesegregowane;( zmieszane)  

b) żółtą – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, drobny metal, papier i tektura  

c) zieloną – szkło (białe i kolorowe);  

2) luzem:  

a) odpady wielkogabarytowe,  

6. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych w wyznaczonych aptekach. Adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości.  

7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych zbiórek odpadów problematycznych.  

8. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony zgodnie z harmonogramem.  

9. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub bezpośrednio wywozić np. do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju.  

10. Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić nieodpłatnie do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w Iwoniczu-Zdroju za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.  

11. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów.  

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu ich opróżnienia.  

§ 7. 1. Nie dopuszcza się do gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, itp.  

2. Nie dopuszcza się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych.  

3. Nie dopuszcza się spalania w piecach odpadów komunalnych z wyjątkiem czystego drewna, papieru i tektury.  

4. Nie dopuszcza się spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji w szczególności: opon, tworzyw sztucznych lub innych odpadów komunalnych np. mokrych liści i trawpowodujących nadmierne zadymienie, a także wypalania suchych traw.  

5. Nie dopuszcza się wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  

6. Nie dopuszcza się zakopywania odpadów komunalnych.  

7. Nie dopuszcza się zakopywania padłych zwierząt, za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie przeznaczonych oraz na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Sposób postępowania z padłymi zwierzętami określa § 16 ust. 2 i ust.3  niniejszego Regulaminu.  

8. Nie dopuszcza się odprowadzenia płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej.  

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 

§ 8. 1. Dla budynków jednorodzinnych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:  

1) pojemnik ( worek) na odpady pozostałe ( zmieszane) opróżniany nie rzadziej niż:  

a) 2 razy w miesiącu w miejscowości Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka ,  

b) 4 razy w miesiącu w miejscowości Iwonicz-Zdrój,  

2) pojemniki (worki) na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal i szkło są odbierane 1 raz w miesiącu  

3) pojemniki ( worki) ze szkłem odbierane 1 raz na dwa miesiące  

2. Dla budynków wielomieszkaniowych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:  

1) pojemnik na odpady pozostałe ( zmieszane) opróżniany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;  

2) pojemnik na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal,szkło opróżniany 1 raz w miesiącu ;  

3. Częstotliwość odbioru odpadów problematycznych, wielkogabarytowych oraz opon:  

1) odpady wielkogabarytowe – odbierane 2 razy w roku;  

2) odpady problematyczne odbierane:  

a) dla miasta Iwonicz-Zdrój – 2 razy w roku, na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu – Zdroju.  

b) dla miejscowości:Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka  

– 2 razy w roku, zebrane w uzgodnionych miejscach na terenie sołectwa.  

3) Informacja o terminie dokonywania odbioru odpadów problematycznych i wielkogabarytowych będzie podawana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej  www.iwonicz-zdroj.pl  za uprzednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

4. Istnieje możliwość częstszego odbioru odpadów komunalnych w drodze dodatkowej odpłatnej usługi świadczonej przez Gminę na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na stan sanitarnoporządkowy posesji.  

6. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:  

1) 2 razy w miesiącu, w okresie od 1 maja do 30 września częściej wg potrzeb  

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, podmiot uprawniony ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;  

3) usuwanie odpadów z cmentarzy komunalnych odbywa się zgodnie z umową zawartą z usługobiorcą.  

7. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia w terminie jednego miesiąca od momentu zaistniałego faktu i powiadomienia o usunięciu nieszczelności gminę. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie jednego miesiąca, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami.  

8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, by opróżnianie wynikało z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący aby nie dochodziło do przepełnienia zbiornika. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń zaleca się przyjąć wskaźniki wytwarzania ścieków:  

1) mieszkańcy – 3,0 m3 /osobę/miesiąc;  

2) bary, restauracje, jadalnie – 3 m3 /miejsce/miesiąc;  

3) kawiarnie – 0,8m3 /miejsce/miesiąc;  

4) sklepy spożywcze – 2,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

5) pozostałe sklepy – 0,9 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

6) apteki – 3,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

7) przychodnie lekarskie – 0,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

9) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc;  

10) zakłady produkcyjne: bez natrysków – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc, z natryskami – 1,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc.  

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia informacji związanych z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz do przedstawiania do wglądu dokumentów i dowodów zapłaty.  

10. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z hinstrukcji eksploatacji oczyszczalni.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 9. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:  

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,  

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi,  

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.  

§ 10. 1. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do:  

1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem,  

2) oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny ogrodzone, na których trzymane są psy biegające luzem,  

2. Zakazuje się:  

1) doprowadzania psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie,  

2) wyprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na teren kąpielisk oraz na odpowiednio oznakowane zieleńce.  

§ 11. Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.  

§ 12. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy określi odrębna uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.  

Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
 

§ 13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach:  

1)       na których usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne lub obiekty użyteczności publicznej,  

2)       usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m od granic nieruchomości, o których mowa w pkt 1,  

3)       których powierzchnia nie przekracza 10 arów.  

§ 14. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, niewymienionych w § 13, utrzymywanie zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem niepowodowania nadmiernych uciążliwości na nieruchomościach sąsiednich.  

§ 15. Posiadacze zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający zwierzętom przedostawanie się na działki sąsiednie.  

§ 16. 1. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.  

2. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.  

3. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt.  

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 17. Właściciele nieruchomości zabudowanych obiektami mieszkalno-gospodarczymi zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, zabiegów deratyzacyjnych.  

§ 18. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty :  

1)       w których prowadzone są usługi w zakresie zakwaterowania,  

2)       w których prowadzone są usługi w zakresie żywienia,  

3)       w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczych,  

4)       w których prowadzona jest działalność kulturalna, rozrywkowa oraz odbywają się przyjęcia okolicznościowe,  

5)       budynków wielorodzinnych,  
6)       zakładów opieki zdrowotnej,  
7)       zakładów opieki społecznej,  
8)       placówek oświatowych  

zobowiązani są do przeprowadzania w nich deratyzacji.  

§ 19. 1. W obiektach, o których mowa w § 18, deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku :  

1)       deratyzację wiosenną – w kwietniu każdego roku,  

2)       deratyzację jesienną – we wrześniu każdego roku.  

2.  Zabiegi deratyzacyjne należy przeprowadzać we własnym zakresie przy użyciu środków trujących dostępnych w handlu lub przy wykorzystaniu usług podmiotów, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

3.  Miejsca wyłożenia środków trujących winny być odpowiednio oznakowane oraz zabezpieczone przed dostępem ludzi, zwierząt domowych oraz ptactwa dzikiego.  

Rozdział 9.
Inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami. ( wymogi co do WPGO) 

§ 20. Inne wymagania wynikające z WPGO:  

1) Jako priorytetowe przyjmuje się zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych. Ma to szczególne duże znaczenie w regionach, gdzie moce przerobowe instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji są zbyt małe.  

2) Zaleca się stosowanie takich technologii przekształcania odpadów ulegających biodegradacji, w wyniku, których efektem procesu będzie kompost, albo produkt mający właściwości nawozowe.  

3) Przy zastosowaniu technologii fermentacji odpadów, jako priorytetowe przyjmuje się technologie bazujące na odpadach komunalnych zbieranych selektywnie tak, aby efektem końcowym procesu był biogaz o wartościach energetycznych i kompost.  

4) Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji traktowane jest jako docelowe i powinno być podstawą wyboru systemu gospodarowania odpadami we wszystkich regionach województwa podkarpackiego.  

5) Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wprowadzania zbierania selektywnego odpadów tzw. kuchennych, a więc z przygotowania posiłków.  

6) Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.  

7) Frakcja podsitowa z sortowni (od 0 – 80/100 mm), do której przechodzi ponad 80% odpadów ulegających biodegradacji zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych powinna być w pierwszej kolejności poddana procesowi fermentacji celem pozyskania biogazu lub w przypadku braku instalacji fermentacji poddana stabilizacji biologicznej, po której może być składowana.  

8) Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji mogą być również poddane termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody termiczne pozwalające na pozyskanie energii z tych odpadów.  

9) Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami ulegającymi biodegradacji z przemysłu, z rolnictwa oraz jeśli będzie to uzasadnione technologicznie również z osadami ściekowymi. Jako priorytetowy należy przyjmować taki dobór substratów do procesu, aby w wyniku przekształcenia odpadów ulegających biodegradacji uzyskać biogaz oraz nawóz.  

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe. 

§ 21. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój przy pomocy Wydziału Infrastruktury Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.  [1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}